Taryfa Biznes Pakiet z Terminalem(vi)); Taryfa Biznes Pakiet MOBI(iv)) Taryfa Złota (ii)

 

Konto w złotych polskich

(ii) Obowiązuje dla kont prowadzonych w tej taryfie cenowej przed dniem 16.09.2006 r.

(iv) Obowiązuje dla kont firmowych prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Biznes Pakietu MOBI.

(vi) Obowiązuje dla kont firmowych prowadzonych na standardowych warunkach dla posiadaczy Biznes Pakietu z Terminalem.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1

Prowadzenie konta (miesięcznie)

bez opłaty

Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN oraz rachunku bieżącego walutowego (miesięcznie)

- /30 zł4)

4) Dotyczy tylko kont dodatkowych otwartych w ramach Taryfy Złotej

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.1) 3) oraz na konto w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

3) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

20 zł

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

40 zł

2.1.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska 8):

8) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A: Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII: Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

20 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

40 zł

2.2

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.2.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.2.b

na konto w innym banku realizowany w systemie

ELIXIR

bez opłat2)/ 1 zł

2) Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych.

Express ELIXIR3) oraz BlueCash3)

3) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

8 zł

SORBNET

20 zł

2.2.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska 8):

8) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A: Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII: Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

1 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

20 zł

2.2.d

realizowany w systemie Przelew24 3)

3) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku.1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

3 zł

4

Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia stałego realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3 zł

5

Polecenie zapłaty 1) 2)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2) Opłaty wymienione w pkt 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt 3), 4) i 5) pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty 3)

3) Opłata niedostępna dla kont w taryfie: Rachunek Depozytowy w Pakieciea), Rachunek Depozytowyb), Rachunek Depozytowy - Taryfa Negocjowanac)

a) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A. S.A. – OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

b) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

c) Ma zastosowanie do Rachunków Depozytowych, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na indywidualnie ustalonych warunkach (tj. dla których ustalono przynajmniej jeden warunek odbiegający od warunków standardowych), bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.

2 zł

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika

  • za każdy komunikat odmowy 3)

3) Opłata niedostępna dla kont w taryfie: Rachunek Depozytowy w Pakieciea), Rachunek Depozytowyb), Rachunek Depozytowy - Taryfa Negocjowanac)

a) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A. S.A. – OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

b) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

c) Ma zastosowanie do Rachunków Depozytowych, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na indywidualnie ustalonych warunkach (tj. dla których ustalono przynajmniej jeden warunek odbiegający od warunków standardowych), bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.

2 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.3.b

w innym banku

2 zł

5.4

Odwołanie niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

2 zł

5.5

Cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty

5 zł

6

Wpłata gotówki

6.1

Wpłata posiadacza konta:

6.1.a

otwarta realizowana w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł

6.1.b

zamknięta realizowana

 

Prowizje za realizację wpłat zamkniętych wymienionych w podpunkcie b są pobierane w dniu realizacji wpłaty przez Santander Bank Polska S.A.

w kasie placówki Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł

w skarbcu nocnym

0,4% min. 10 zł

w Centrum Obsługi Gotówki

0,3% min. 10 zł

6.2

Wpłata we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A. (dotyczy wpłat w PLN)1)

Usługa niedostępna dla kont w taryfie: Rachunek Depozytowy w Pakieciea), Rachunek Depozytowyb), Rachunek Depozytowy - Taryfa Negocjowanac)

a) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A. S.A. – OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

b) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

c) Ma zastosowanie do Rachunków Depozytowych, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na indywidualnie ustalonych warunkach (tj. dla których ustalono przynajmniej jeden warunek odbiegający od warunków standardowych), bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.

bez opłat

6.3

Wpłata realizowana w placówce Santander Bank Polska S.A. w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem konta

0,5% min. 10 zł

6.3

Wpłata pocztowa zamknięta

wg umowy

6.4

Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

6.6

Opłaty i prowizje dodatkowe:

6.6.a

wpłata bilonu w walutach wymienialnych (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

6.6.b

wpłata bilonu w złotych polskich powyżej 50 sztuk(prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

5% min. 10 zł

6.6.c

skarbiec nocny - wydanie karty magnetycznej / klucza do skarbca

cena zakupu + 10%

6.6.d

wpłata zamknięta - przygotowana niezgodnie z zapisami umowy /deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej)

50 zł

7

Wypłata gotówki w placówce Santander Bank Polska S.A. 1)

1) Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki przy użyciu kart płatniczych określone zostały w Części 1A, w Rozdziale VI.

0,5% min. 10 zł

8

Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej)

0,3% min.100 zł

9

Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

10

Czeki w obrocie krajowym 1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

10.1

Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet) 2)

2) Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

1 zł

10.2

Wysłanie blankietów czekowych pocztą2)

2) Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

6 zł

10.3

Potwierdzenie czeku

15 zł

10.4

Inkaso czeków

20 zł

11

Wyciąg z rachunku

11.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

11.2

w formie komunikatu SWIFT1):

1) Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

11.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

11.2.b

MT941 lub MT9422)

2) Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu
kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

11.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

11.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

11.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

11.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

11.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

11.3.e

wysyłany listem poleconym1)

1) Opłata dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

15 zł

11.4

duplikat wyciągu

5 zł

11.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

12

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone

 

Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, dla których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu.

150 zł

  1. Opłaty i prowizje dla rachunków bieżących i pomocniczych:
    • EKSTRABIZNES MIESZKAJ, EKSTRABIZNES LEX, EKSTRABIZNES MEDYK oraz EKSTRAPASTORES pobierane są odpowiednio zgodnie z taryfą cenową Rachunek EKSTRABIZNES a) lub Rachunek EKSTRABIZNES b),
    • dla jednostek budżetowych pobierane są odpowiednio zgodnie z taryfą cenową Rachunek EKSTRABIZNES b) lub Taryfa Biznes Pakiet MAXI,
    • dla podmiotów gospodarczych i finansowych pobierane są odpowiednio zgodnie z taryfą cenową Rachunek EKSTRABIZNES a), Taryfa Biznes Pakiet MAXI, bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.
  2. Zamknięcie rachunku bieżącego określonego w niniejszym Załączniku nr 1 lub zmiana takiego rachunku na inny rodzaj, oznacza, że za świadczenie poszczególnych usług dostępnych w ramach Rachunku Depozytowego w Pakiecie, Bank pobierze opłaty i prowizje zgodnie z brzmieniem taryfy cenowej jak dla Rachunku Depozytowego.
Więcej w dziale: Pakiety i konta firmowe wycofane z bieżącej oferty: