Taryfa opłat i prowizji dla firm

pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe. Obowiązuje od dnia 1.06.2023 r.

Pobierz Taryfę opłat i prowizji

Konto Firmowe
Godne Polecenia

Konto Firmowe Godne Polecenia z nowoczesnymi usługami dla Twojego Biznesu. Bez wychodzenia z biura wystawisz fakturę, skorzystasz z faktoringu, odzyskasz należności czy stworzysz i podpiszesz umowę.

Sprawdź taryfę opłat i prowizji

Postanowienia ogólne

 1. Santander Bank Polska S.A., zwany dalej Santander, SAN PL lub Bankiem, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm – Część I A.
 2. W przypadku operacji wyrażonych w walutach obcych, podstawą ustalania wysokości opłat i prowizji jest:
  1. równowartość w złotych polskich kwoty operacji – w przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich,
  2. kwota operacji – w przypadku opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych.
  W przypadku opłat i prowizji wyrażonych w złotych polskich przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania opłaty / prowizji, z wyjątkiem opłat / prowizji od operacji związanych z:
  • poleceniami wypłaty – przeliczanych wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień, w którym Bank przyjął prawidłową dyspozycję polecenia wypłaty,
  • obsługą kredytów i gwarancji dewizowych wystawionych przez Santander Bank Polska S.A. – przeliczanych po kursie kupna / sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.,
  • skupem / sprzedażą walut w kasie Santander Bank Polska S.A. – przeliczanych po kursie kupna / sprzedaży dla pieniędzy Santander Bank Polska S.A.,
  • skupem wierzytelności eksportowych (forfaiting) – przeliczanych po kursie średnim NBP z dnia realizacji płatności,
  • realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytywy oraz gwarancji awizowanych wystawionych przez inny bank na rzecz klienta Santander Bank Polska S.A. – przeliczanych po kursie kupna / sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
  Powyższe kursy stosuje się odpowiednio do przeliczenia kwoty operacji, z wyłączeniem transakcji dokonywanych przy użyciu kart płatniczych.
 3. W przypadku kosztów banków zagranicznych wyrażonych w innej walucie niż waluta, w której zostaną pobrane, przeliczenie następuje wg kursu średniego NBP, obowiązującego w dniu pobrania kosztów, z wyjątkiem kosztów operacji związanych z realizacją w walucie wymienialnej inkasa, akredytyw oraz gwarancji awizowanych, pośrednich, potwierdzonych – przeliczanych po kursie sprzedaży dla dewiz Santander Bank Polska S.A.
 4. Opłaty i prowizje pobierane są:
  1. w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji lub
  2. cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego - zasada ta dotyczy następujących opłat i prowizji:
   • opłaty za prowadzenie rachunku rozliczeniowego, liczonej za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy prowadzenia rachunku wg stawki z dnia pobrania opłat, za wyjątkiem opłaty za prowadzenie rachunku głównego w PLN dla pakietów S,M,L,XL, która pobierana jest do 15 dnia następnego miesiąca.
   • opłat pobieranych sumarycznie (zbiorczo), liczonych wg stawki z dnia pobrania opłaty, tj.:
    • opłaty za realizację transakcji na rachunku rozliczeniowym (przelewy, polecenia zapłaty z wyłączeniem prowizji za złożenie: realizacji odwołania niewykonanego, lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty – złożone w placówce Santander Bank Polska S.A., które są pobierane zgodnie z ppkt a)- zrealizowane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca,
    • opłaty za wyciągi w formie papierowej i komunikatów SWIFT oraz potwierdzenia operacji (wtórniki/ załączniki) dołączane do tych wyciągów – wygenerowane w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia miesiąca kalendarzowego włącznie,
   • opłat pobieranych sumarycznie (zbiorczo), liczonych wg stawki z dnia realizacji transakcji:
    • opłaty za transakcje na rachunku rozliczeniowym (wpłaty gotówki otwarte realizowane przez Posiadacza na rachunek własny oraz wpłaty gotówki we wpłatomatach Santander Bank Polska S.A., wypłaty gotówki z rachunku dokonywane w placówkach Santander Bank Polska S.A.) - zrealizowane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego,
   Zasada cyklicznego pobierania opłat i prowizji nie dotyczy opłat i prowizji określonych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji jako „dodatkowe” (z uwzględnieniem wyjątków określonych powyżej) lub
  3. w zakresie kart:
   • debetowych:
    • opłaty miesięczne - do piątego dnia każdego miesiąca kalendarzowego (włącznie) następującego po miesiącu kalendarzowym, którego dotyczą, z zastrzeżeniem, że opłata nie jest pobierana za miesiąc, w którym została zawarta umowa,
    • opłaty roczne - pierwsza opłata jest pobierana w dniu zawarcia umowy, a kolejne w następnych latach do piątego dnia miesiąca kalendarzowego (włącznie), w którym przypada rocznica zawarcia umowy,(data pobierania opłaty pozostaje taka sama pomimo wydania nowej karty w miejsce zastrzeżonej),
   • charge – opłaty roczne - pierwsza opłata jest pobierana pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę, a kolejne w następnych latach, w dniach, które datą odpowiadają temu dniowi (data pobierania opłaty pozostaje taka sama pomimo wydania nowej karty w miejsce zastrzeżonej), lub
  4. w innych terminach, wskazanych w niniejszej Taryfie opłat i prowizji przy poszczególnych opłatach i prowizjach lub w umowach zawartych pomiędzy klientem, a Santander Bank Polska S.A..
  Opłaty lub prowizje pobierane cyklicznie w przypadku rozwiązania umowy, której dotyczą, pobierane są w ostatnim dniu obowiązywania tej umowy.

  Bank wskazuje placówki, w których opłaty i prowizje za usługi świadczone przez Bank nie mogą być uiszczane w gotówce. Lista takich placówek znajduje się pod adresem www.santander.pl w wyszukiwarce placówek i bankomatów.
 5. W przypadku złożenia przez klienta dyspozycji zmiany taryfy cenowej, opłaty i prowizje, o których mowa w pkt 4. ppkt b), zostaną pobrane wg nowej taryfy cenowej za cały miesiąc kalendarzowy, w jakim nastąpiła zmiana taryfy.
 6. Należne opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowych, chyba że strony danej operacji umówiły się inaczej lub w złożonej dyspozycji określono inaczej, a Santander Bank Polska S.A. to aprobuje.
 7. Kwoty pobieranych opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu na zasadach ogólnie obowiązujących.
 8. Poza opłatami i prowizjami wymienionymi w niniejszej Taryfie opłat i prowizji pobiera się:
  1. opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia
  2. opłaty i prowizje telekomunikacyjne i pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym.
 9. Opłaty i prowizje za czynności bankowe nie są pobierane od:
  1. operacji związanych ze spłatą wierzytelności Santander Bank Polska S.A. lub jego spółek zależnych, bez względu na ich formę, z wyjątkiem spłat kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym,
  2. wpłat gotówki na rachunki w KBC Securities N.V.,
  3. wpłat bilonu w walutach wymienialnych z tytułu należnych Bankowi opłat i prowizji,
  4. wpłat gotówki dokonywanych przez klienta Santander Bank Polska S.A. z tytułu zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, jeżeli zapłata podatku jest związana z usługami świadczonymi przez Santander Bank Polska S.A.,
  5. wypłat gotówki wiążących się z zamknięciem rachunku rozliczeniowego.
  6. poleceń przelewu realizowanych na ogólny rachunek nabyć subfunduszu oferowanego przez Bank w ramach Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty lub Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ( dalej Fundusze) z tytułu nabycia jednostek uczestnictwa (nie dotyczy przelewów na indywidualny numer rachunku bankowego wskazany na świadectwie uczestnictwa).
 10. Opłaty i prowizje dotyczące rachunków rozliczeniowych, wymienione w rozdziałach nie zawierających podziału na taryfy cenowe, obowiązują dla rachunków prowadzonych we wszystkich rodzajach taryf cenowych.
 11. Konto bieżące funkcjonujące na indywidualnie ustalonych warunkach jest to konto, którego oprocentowanie jest inne niż standardowe lub za obsługę którego pobierane są opłaty i prowizje w innej wysokości lub w inny sposób niż określono w niniejszej Taryfie opłat i prowizji (dotyczy opłat i prowizji, wskazanych w pkt 4. ppkt b). Spośród wszystkich kont klienta prowadzonych w złotych polskich funkcjonujących na indywidualnie ustalonych warunkach kontem pierwszym jest to konto, dla którego ustalono wysokość opłaty za prowadzenie na poziomie najbardziej zbliżonym do opłaty podstawowej (konto o najmniejszej uldze).
 12. Dla potrzeb niniejszej Taryfy opłat i prowizji wartość średniego salda na koncie oblicza się jako sumę sald na koniec każdego dnia na danym koncie w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca kalendarzowego do przedostatniego dnia bieżącego miesiąca kalendarzowego włącznie (dotyczy opłat, o których mowa w pkt 4. ppkt b), podzielona przez odpowiednią ilość dni. Za wyjątkiem:
  • pakietu S,M,L,XL, dla których wartość średniego salda miesięcznego oblicza się jako średnią arytmetyczną dla rachunków i depozytów oraz średnią arytmetyczną wartości bezwzględnej z wykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym i kredytu obrotowego. Salda walutowe przeliczane są według kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego miesiąca,
  • prowizji miesięcznej za przechowywanie środków o wysokim saldzie na kontach bankowych z wyłączeniem rachunków VAT, rachunków lokat i lokat overnight, rachunków powierniczych i rachunków ESCROW prowadzonych w walutach, dla których aktualne stawki stopy procentowej wykazują ujemne wartości.
 13. Opłaty za przelewy na konto w innym banku nie dotyczą przekazania środków w walucie obcej na rachunki w innych bankach krajowych oraz przekazania środków na rachunki w bankach zagranicznych – opłaty za realizację tych transakcji pobierane są zgodnie ze stawkami dotyczącymi poleceń wypłaty.
 14. Opłaty i prowizje za przelewy / wpłaty gotówki / zlecenia płatnicze / polecenia zapłaty dokonywane na konto w Santander Bank Polska S.A. dotyczą również ww. transakcji realizowanych na rachunki spółek zależnych Santander Bank Polska S.A. oraz placówek partnerskich Santander Bank Polska S.A.
 15. Marża określająca opłaty za przeliczenie waluty dla transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) w walutach tych krajów: dla transakcji przeprowadzonych kartami płatniczymi w walucie innej niż waluta rachunku, w ciężar którego zostanie rozliczona transakcja, łączne opłaty za przeliczenie waluty określa marża wyrażona jako wartość procentowa kursu zastosowanego przez Bank zgodnie z regulaminem odpowiedniej karty i prowizji za przewalutowanie transakcji wykonanej w walucie innej niż waluta rachunku (o ile taka prowizja występuje) do najbardziej aktualnego referencyjnego kursu wymiany euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny (EBC).
 16. O ile w poszczególnych rozdziałach niniejszej Taryfy opłat i prowizji lub innych regulacjach nie określono inaczej, opłaty i prowizje obowiązujące w placówkach Santander Bank Polska S.A. dotyczą również czynności bankowych dla firm realizowanych w placówkach partnerskich Santander Bank Polska S.A.
 17. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzależniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników:
  1. stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności / usług,
  2. instrumentów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: stopy referencyjnej NBP, stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP.
  3. zmiany poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych
  4. zmiany lub wdrożenie przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, mających zastosowanie do umów zawartych miedzy bankiem a klientem.
  Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji oraz doliczania albo zaprzestania doliczania podatku od towarów i usług (VAT) do kwot opłat i prowizji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ich wykładnią prezentowaną przez organy podatkowe
 18. Santander Bank Polska S.A. nie będzie zawiadamiał klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty Santander Bank Polska S.A. oraz w przypadku zmian w zakresie funkcjonowania produktów lub usług, w przedmiocie których, klienta nie wiąże z Bankiem umowa.
Czytaj dalej...