Kredyty i usługi kredytowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej

bez opłat

2

Prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia lub odnowienia na kolejny okres kredytu / usługi kredytowej):

 
 1. Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu / usługi kredytowej.
 2. Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej.

ustalana indywidualnie

3

Prowizja za Automatyczne wydłużenia Okresu kredytowania – prowizja płatna jest w dniu Automatycznego wydłużenia Okresu kredytowania

 

„Automatyczne wydłużenie Okresu kredytowania” – oznacza przesunięcie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym o jeden rok na dotychczasowych warunkach, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy.

2,5%

4

Prowizja za gotowość (za każdy dzień)

 
 1. Prowizja za gotowość pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym tj. od niewykorzystanej kwoty kredytu.
 2. Prowizja liczona jest jako iloczyn niewykorzystanej kwoty kredytu oraz dziennej stawki prowizji za gotowość.
 3. Prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez Santander Bank Polska S.A.

0.0069%

5

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

 

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie dotyczy kredytów w rachunku bieżącym / walutowym oraz kredytów rewolwingowych. Naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat.

5.1

Dla umów / aneksów kredytowych zawartych do 31.12.2020r.,

stawka 5% lub wysokość stawki określona w umowie / aneksie*

* Dla podmiotów z sektora rolnego (pkd 01…) prowizja za wcześniejszą spłatę kapitału dokonana pierwszy raz w danym roku kalendarzowym wynosi 0%.

5.2

Dla umów / aneksów kredytowych zawartych po 31.12.2020r.,

stawka 3% lub wysokość stawki określona w umowie / aneksie*

* Dla podmiotów z sektora rolnego (pkd 01…) prowizja za wcześniejszą spłatę kapitału dokonana pierwszy raz w danym roku kalendarzowym wynosi 0%.

6

Zmiana warunków umowy kredytu / usługi kredytowej

 
 1. Prowizja pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem / kwoty podwyższenia / kwoty prolongaty.
 2. W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję – wyższą.
 3. Prowizji nie pobiera się w sytuacji:

  a) gdy zmiana warunków umowy wynika z ich dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących (tzw. regulacje zewnętrzne),

  b) gdy zmiana umowy polega na zwiększeniu kwoty hipoteki w związku z zabezpieczeniem innego produktu kredytowego tą hipoteką.

6.1

podwyższenie kwoty lub wydłużenie terminu obowiązywania umowy / prolongata spłaty raty kredytu / kredytu / usługi kredytowej

min. 1,5% nie mniej niż 200 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie

6.2

inne zmiany (np. wydłużenie terminu dostępności transzy / kredytu, zmiana zabezpieczenia)

min. 500 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie

7

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / usługi kredytowej (prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia kredytu / usługi kredytowej zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej)

min. 0,25% nie mniej niż 1000 zł

8

Prowizja za nieutrzymanie wpływów

 
 1. Prowizja pobierana miesięcznie od kwoty uruchomionego kredytu z uwzględnieniem dokonanych spłat na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytów: inwestycyjnych, obrotowych, Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI, Biznes Ekspres dla profesjonalistów, Biznes Ekspres EBI dla profesjonalistów Biznes Ekspres Hipoteka.
 2. Prowizja pobierana miesięcznie od wysokości limitu kredytowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytu w rachunku bieżącym.

0,25%

9

Prowizja za zarządzanie

 
 1. naliczana jest kwartalnie od kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego.
 2. prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez SANTANDER BANK POLSKA S.A

0,065%

10

Prowizja za niedostarczenie polisy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu

 
 1. prowizja pobierana w miesiącu stwierdzenia przez Bank jej braku,
 2. prowizja pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc od upływu terminu określonego w umowie cesji z polisy ubezpieczeniowej.

20 zł

11

Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej:

11.1

klienta o zaangażowaniu kredytowym do 1 mln zł

200 zł

11.2

klienta o zaangażowaniu kredytowym powyżej 1 mln zł

400 zł

12

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej:

12.1

kredyt o wartości do 1 mln zł

150 zł

12.2

kredyt o wartości powyżej 1 mln zł

300 zł

13

Sporządzenie:

13.1

przyrzeczenia wydania zgody na bez obciążeniowe wyodrębnienie:

13.1.a

jednego lokalu / nieruchomości

100 zł

13.1.b

więcej niż jednego lokalu / nieruchomości

500 zł

13.2

zgody na bez obciążeniowe wyodrębnienie:

13.2.a

jednego lokalu / nieruchomości

100 zł

13.2.b

więcej niż jednego lokalu / nieruchomości

1.000 zł

14

Restrukturyzacja zadłużenia – prowizja za sporządzenie aneksów / umów / umów przejęcia długu / umów przystąpienia do długu / porozumień / ugód, związanych z restrukturyzacją zadłużenia wynikającego z wykorzystania kredytu / usługi kredytowej

1% – 5% min. 200 zł

UWAGA:

 1. Niniejszy rozdział dotyczy kredytów o charakterze obrotowym i inwestycyjnym, w tym m.in., kredytów w rachunku bieżącym / walutowym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI, Biznes Ekspres dla profesjonalistów, Biznes Ekspres EBI dla profesjonalistów i Biznes Ekspres Hipoteka, Agro Produkcja, Agro Pomostowy, Agro Inwestycja, Agro Budowa, Agro Grunt.

 2. W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR wysokość opłat i prowizji na rzecz Banku związanych z kredytem nie może przekroczyć stawki prowizji określonej w umowie zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a ARiMR. Wysokość aktualnej prowizji podana jest na stronach www.santander.pl w sekcji kredytów.