Kredyty i usługi kredytowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej

bez opłat

2

Prowizja przygotowawcza (z tytułu udzielenia lub odnowienia na kolejny okres kredytu / usługi kredytowej):

 Przypis
 1. Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu / usługi kredytowej.
 2. Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej.
 3. W przypadku udzielenia kredytu na finansowanie płatności z tytułu akredytyw oraz zabezpieczenie akredytyw otwartych przez Santander Bank Polska S.A. prowizja naliczana jest za cały okres ważności umowy.
2.1

kredyty o charakterze obrotowym i inwestycyjnym oraz linia wieloproduktowa, wielowalutowa

min. 3,5%

2.2

pozostałe kredyty i usługi kredytowe

min. 3,5% nie mniej niż 500 zł

 Przypis

lub równowartość tej kwoty w innej walucie

3

Prowizja za Automatyczne wydłużenia Okresu kredytowania – prowizja płatna jest w dniu Automatycznego wydłużenia Okresu kredytowania

 Przypis

„Automatyczne wydłużenie Okresu kredytowania” – oznacza przesunięcie terminu spłaty kredytu w rachunku bieżącym o jeden rok na dotychczasowych warunkach, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy.

2,5%

4

Prowizja za gotowość (w stosunku rocznym)

 Przypis
 1. Prowizja za gotowość dotyczy kredytów o charakterze obrotowym i inwestycyjnym oraz udzielanych w ramach linii wieloproduktowej, wielowalutowej i pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja w stosunku rocznym liczona jest jako iloczyn prowizji dziennej za gotowość oraz liczby dni roku obrachunkowego określonej w umowie kredytowej. Prowizja za gotowość dzienna oraz w stosunku rocznym ustalana jest z dokładnością do 0,0001%.
 2. Prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez Santander Bank Polska S.A. oraz kredytów na finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków.

min. 2,5%

5

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu

 Przypis

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu dotyczy kredytów o charakterze obrotowym i inwestycyjnym oraz udzielanych w ramach linii wieloproduktowej, wielowalutowej z wyłączeniem kredytów w rachunku bieżącym / walutowym oraz kredytów rewolwingowych. Naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat.

min. 5%

6

Zmiana warunków umowy kredytu / usługi kredytowej

 Przypis
 1. Prowizja pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem / kwoty podwyższenia / kwoty prolongaty.
 2. W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję – wyższą.
 3. Prowizji nie pobiera się w sytuacji:

  a) gdy zmiana warunków umowy wynika z ich dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących (tzw. regulacje zewnętrzne),

  b) gdy zmiana umowy polega na zwiększeniu kwoty hipoteki w związku z zabezpieczeniem innego produktu kredytowego tą hipoteką.

6.1

podwyższenie kwoty lub wydłużenie terminu obowiązywania umowy / prolongata spłaty raty kredytu / kredytu / usługi kredytowej

min. 1,5% nie mniej niż 200 zł

 Przypis

lub równowartość tej kwoty w innej walucie

6.2

inne zmiany (np. wydłużenie terminu dostępności transzy / kredytu, zmiana zabezpieczenia)

min. 500 zł

 Przypis

lub równowartość tej kwoty w innej walucie

7

Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / usługi kredytowej (prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia kredytu / usługi kredytowej zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej)

min. 0,25% nie mniej niż 1000 zł

8

Prowizja za nieutrzymanie wpływów

 Przypis
 1. Prowizja pobierana miesięcznie od kwoty uruchomionego kredytu z uwzględnieniem dokonanych spłat na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytów: inwestycyjnych, obrotowych (w tym udzielanych w ramach linii wieloproduktowej, wielowalutowej), Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI, Biznes Ekspres Hipoteka.
 2. Prowizja pobierana miesięcznie od wysokości limitu kredytowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, w tym udzielanego w ramach linii wieloproduktowej, wielowalutowej.

0,25%

9

Prowizja za zarządzanie

 Przypis
 1. prowizja dotyczy kredytów o charakterze obrotowym i inwestycyjnym oraz udzielanych w ramach linii wieloproduktowej, wielowalutowej.
 2. naliczana jest kwartalnie od kwoty wykorzystanego kredytu wg stanu na ostatni dzień kwartału kalendarzowego.
 3. prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez Santander Bank Polska S.A. oraz kredytów na finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków

0,065%

10

Prowizja za niedostarczenie polisy ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia kredytu

 Przypis
 1. prowizja pobierana w miesiącu stwierdzenia przez Bank jej braku,
 2. prowizja pobierana za każdy rozpoczęty miesiąc od upływu terminu określonego w umowie cesji z polisy ubezpieczeniowej.

20 zł

11

Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej:

11.1

klienta o zaangażowaniu kredytowym do 1 mln zł

200 zł

11.2

klienta o zaangażowaniu kredytowym powyżej 1 mln zł

400 zł

12

Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej:

12.1

kredyt o wartości do 1 mln zł

150 zł

12.2

kredyt o wartości powyżej 1 mln zł

300 zł

13

Sporządzenie:

13.1

przyrzeczenia wydania zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie:

13.1.a

jednego lokalu / nieruchomości

100 zł

13.1.b

więcej niż jednego lokalu / nieruchomości

500 zł

13.2

zgody na bezobciążeniowe wyodrębnienie:

13.2.a

jednego lokalu / nieruchomości

100 zł

13.2.b

więcej niż jednego lokalu / nieruchomości

1.000 zł

14

Restrukturyzacja zadłużenia – prowizja za sporządzenie aneksów / umów / umów przejęcia długu / umów przystąpienia do długu / porozumień / ugód, związanych z restrukturyzacją zadłużenia wynikającego z wykorzystania kredytu / usługi kredytowej

 Przypis

Prowizja za restrukturyzację zadłużenia jest prowizją dodatkową, pobieraną jednorazowo niezależnie od pozostałych opłat i prowizji określonych w niniejszym rozdziale. Liczona jest od kwoty zadłużenia podlegającego restrukturyzacji lub kwoty objętej aneksem.

1% – 5% min. 200 zł

UWAGA:

 1. Niniejszy rozdział dotyczy następujących kredytów / usług kredytowych:

  a) kredytów o charakterze obrotowym i inwestycyjnym, w tym m.in. kredytów płatniczych, kredytów w rachunku bieżącym / walutowym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów udzielanych w ramach linii wieloproduktowej, wielowalutowej, kredytów na prefinansowanie kontraktu eksportowego, kredytów na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI i Biznes Ekspres Hipoteka, kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, kredytów na innowacje technologiczne, AGRO PRODUKCJA, AGRO POMOSTOWY, AGRO INWESTYCJA, AGRO BUDOWA, AGRO GRUNT kredytów developerskich w rachunku kredytowym, kredytów na inwestycje mieszkaniowe / komercyjne oraz zakup gruntów, kredytów / pożyczek na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji lub budowy – tzw. Equity Release,

  b) pozostałych kredytów i usług kredytowych w tym m.in. kredytów na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym i podczas pierwszej oferty publicznej, limitu kredytowego na finansowanie wierzytelności eksportowych, wykupu wierzytelności.

 2. W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku i prowizji przygotowawczej nie może przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a ARiMR. Wysokość aktualnej prowizji podana jest na stronach www.santander.pl w sekcji kredytów preferencyjnych.