Inne opłaty i prowizje

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji

 
  1. Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie realizacji transakcji dokonanej w placówce Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej transakcji.
  2. Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złożone.

20 zł

2

Sporządzenie historii obrotów na koncie (za każdy rozpoczęty miesiąc)

20 zł

3

Sporządzenie informacji, zaświadczenia (z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w rozdziale X), opinii o kliencie (z wyłączeniem opinii dla audytora opisanych w punkcie 4.), odpisu, kserokopii lub innego dokumentu (w tym ujawniającego tajemnicę bankową) dotyczącego jednego klienta:

 
  1. Opłatę ponosi zleceniodawca.
  2. Opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa.
  3. Opłatę wskazaną w ppkt 1) i 3) pobiera się w dniu przyjęcia dyspozycji sporządzenia dokumentu. Opłatę wskazaną w ppkt 2) pobiera się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a KIR.
3.1

na wniosek klienta lub innego upoważnionego zleceniodawcy (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ppkt 2, 3)

50 zł

3.2

na wniosek komornika złożony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO

wg umowy zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a KIR

3.3

na wniosek innego banku

30 zł

4

Sporządzenie opinii dla audytora klienta

150 zł

5

Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego (opłata pobierana z góry):

5.1

miesięcznie

50 zł

5.2

rocznie

400 zł

6

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (wszystkie czynności):

6.1

z tytułu zabezpieczenia umów zawartych między posiadaczem rachunku, a Santander Bank Polska S.A.

20 zł

6.2

pozostałe

50 zł

7

Cesja środków (za każdą czynność)

30 zł

8

Wysłanie monitu

20 zł

9

Obsługa zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z konta bankowego

 

Opłatę za realizację zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niż 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).

9.1

Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z konta bankowego – za każde zajęcie

30 zł

9.2

Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego

60 zł

10

Udostępnianie środków stanowiących należność z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem Santander Domu Maklerskiego (od wartości udostępnionych środków stanowiących należność)

0,2%

11

Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)

20 zł

12

Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówki, przelewu, zlecenia stałego na konto w Santander Bank Polska S.A. lub w innym banku krajowym, zlecenie: anulowania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy

25 zł

13

Elektroniczna Identyfikacja Należności

13.1

Aktywacja usługi

150 zł

13.2

Uznanie konta pomocniczego z tytułu transakcji otrzymanej w ramach usługi

wg umowy

13.3

Sporządzenie aneksu do umowy

25 zł

13.4

Generowanie raportu za okres powyżej 1 miesiąca wstecz (opłata jest pobierana za każdy raport dzienny)

5 zł

14

Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne

wg umowy

15

Wysyłka kurierska na życzenie klienta

30 zł

16

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji

30 zł

17

Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych polskich, prowizja liczona jest od kwoty wymiany)

5% min. 10 zł

18

Skup/sprzedaż walut wymienialnych

 
  1. Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu / wymiany banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.
  2. Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaży dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów bankowe/ych prowadzone/nych w Santander Bank Polska S.A. oraz przy wpłatach związanych z nabyciem i wypłatach związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander.
  3. W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i sprzedaży innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty.

0,3%