Inne opłaty i prowizje

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji

 
  1. Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie realizacji transakcji dokonanej w placówce Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej transakcji.
  2. Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złożone.

20 zł

2

Sporządzenie historii obrotów na koncie (za każdy rozpoczęty miesiąc)

20 zł

3

Sporządzenie informacji, zaświadczenia (z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w rozdziale X), opinii o kliencie (z wyłączeniem opinii dla audytora opisanych w punkcie 4.), odpisu, kserokopii lub innego dokumentu (w tym ujawniającego tajemnicę bankową) dotyczącego jednego klienta:

 
  1. Opłatę ponosi zleceniodawca.
  2. Opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa.
  3. Opłatę wskazaną w ppkt 1) i 3) pobiera się w dniu przyjęcia dyspozycji sporządzenia dokumentu. Opłatę wskazaną w ppkt 2) pobiera się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a KIR.
3.1

na wniosek klienta lub innego upoważnionego zleceniodawcy (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ppkt 2, 3)

50 zł

3.2

na wniosek komornika złożony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO

wg umowy zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a KIR

3.3

na wniosek innego banku

30 zł

4

Sporządzenie opinii dla audytora klienta

150 zł

5

Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego (opłata pobierana z góry):

5.1

miesięcznie

60 zł

5.2

rocznie

600 zł

6

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (wszystkie czynności):

6.1

z tytułu zabezpieczenia umów zawartych między posiadaczem rachunku, a Santander Bank Polska S.A.

20 zł

6.2

pozostałe

50 zł

7

Cesja środków (za każdą czynność)

30 zł

8

Wysłanie monitu

20 zł

9

Obsługa zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z konta bankowego

 

Opłatę za realizację zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niż 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).

9.1

Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z konta bankowego – za każde zajęcie

30 zł

9.2

Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego

60 zł

10

Udostępnianie środków stanowiących należność z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie (od wartości udostępnionych środków stanowiących należność)

0,2%

11

Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)

20 zł

12

Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówki, przelewu, zlecenia stałego na konto w Santander Bank Polska S.A. lub w innym banku krajowym, zlecenie: odwołania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy

25 zł

13

Elektroniczna Identyfikacja Należności

13.1

Aktywacja usługi

150 zł

13.2

Uznanie konta pomocniczego z tytułu transakcji otrzymanej w ramach usługi

wg umowy

13.3

Sporządzenie aneksu do umowy

25 zł

13.4

Generowanie raportu za okres powyżej 1 miesiąca wstecz (opłata jest pobierana za każdy raport dzienny)

5 zł

14

Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne

wg umowy

15

Wysyłka kurierska na życzenie klienta

30 zł

16

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji

30 zł

17

Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych polskich, prowizja liczona jest od kwoty wymiany)

5% min. 10 zł

18

Skup/sprzedaż walut wymienialnych

 
  1. Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu / wymiany banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.
  2. Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaży dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów bankowe/ych prowadzone/nych w Santander Bank Polska S.A. oraz przy wpłatach związanych z nabyciem i wypłatach związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander.
  3. W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i sprzedaży innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty.

0,3%