Inne opłaty i prowizje

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji

 
 1. Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie realizacji transakcji dokonanej w placówce Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej transakcji.
 2. Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złożone.

20 zł

2

Sporządzenie historii obrotów na koncie (za każdy rozpoczęty miesiąc)

20 zł

3

Sporządzenie informacji, zaświadczenia (z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w rozdziale X), opinii o kliencie (z wyłączeniem opinii dla audytora opisanych w punkcie 4.), odpisu, kserokopii lub innego dokumentu (w tym ujawniającego tajemnicę bankową) dotyczącego jednego klienta:

 
 1. Opłatę ponosi zleceniodawca.
 2. Opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa.
 3. Opłatę wskazaną w ppkt 1) i 3) pobiera się w dniu przyjęcia dyspozycji sporządzenia dokumentu. Opłatę wskazaną w ppkt 2) pobiera się zgodnie z umową zawartą pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a KIR.
3.1

na wniosek klienta lub innego upoważnionego zleceniodawcy (z wyłączeniem wniosków, o których mowa w ppkt 2, 3)

50 zł

3.2

na wniosek komornika złożony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO

wg umowy zawartej pomiędzy Santander Bank Polska S.A. a KIR

3.3

na wniosek innego banku

30 zł

4

Sporządzenie opinii dla audytora klienta

150 zł

5

Dokonanie blokady środków na rachunku bankowym (wszystkie czynności):

5.1

z tytułu zabezpieczenia umów zawartych między posiadaczem rachunku, a Santander Bank Polska S.A.

20 zł

5.2

pozostałe

50 zł

6

Cesja środków (za każdą czynność)

30 zł

7

Wysłanie monitu

20 zł

8

Obsługa zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z konta bankowego

 

Opłatę za realizację zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego pobiera się za każdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niż 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio: przelew realizowany w systemie Elixir lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).

8.1

Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z konta bankowego – za każde zajęcie

30 zł

8.2

Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego

60 zł

9

Udostępnianie środków stanowiących należność z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaży papierów wartościowych za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie (od wartości udostępnionych środków stanowiących należność)

0,2%

10

Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)

20 zł

11

Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówki, przelewu, zlecenia stałego na konto w Santander Bank Polska S.A. lub w innym banku krajowym, zlecenie: odwołania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy

25 zł

12

Elektroniczna Identyfikacja Należności

12.1

Aktywacja usługi

150 zł

12.2

Uznanie konta pomocniczego z tytułu transakcji otrzymanej w ramach usługi

wg umowy

12.3

Sporządzenie aneksu do umowy

25 zł

12.4

Generowanie raportu za okres powyżej 1 miesiąca wstecz (opłata jest pobierana za każdy raport dzienny)

5 zł

13

Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne

wg umowy

14

Wysyłka kurierska na życzenie klienta

30 zł

15

Udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach bankowych z Centralnej Informacji

30 zł

16

Skup/sprzedaż walut wymienialnych

 
 1. Santander Bank Polska S.A. nie prowadzi skupu / sprzedaży walut wymienialnych w bilonie oraz skupu / wymiany banknotów walut obcych zakwalifikowanych jako zniszczone.
 2. Prowizji nie pobiera się w przypadku skupu / sprzedaży dokonywanej przy wpłatach i wypłatach na/z rachunki/ów bankowe/ych prowadzone/nych w Santander Bank Polska S.A. oraz przy wpłatach związanych z nabyciem i wypłatach związanych z odkupieniem jednostek uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych Santander.
 3. W przypadku jednoczesnego skupu jednej waluty wymienialnej i sprzedaży innej waluty wymienialnej prowizję pobiera się tylko raz – za skup waluty.

0,3%

17

Prowizja roczna za przechowywanie środków o wysokim saldzie na koniec roku na rachunkach bankowych (w tym rachunkach lokat i lokat overnight); z wyłączeniem rachunków VAT, rachunków powierniczych i rachunków ESCROW prowadzonych w złotych oraz we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut Santander Bank Polska S.A.

 
 1. Prowizja naliczana jest 31 grudnia każdego roku na koniec dnia i pobierana do końca stycznia następnego roku.
 2. Prowizja jest pobierana w przypadku, gdy suma sald dodatnich przekroczy 5 mln złotych na koniec roku kalendarzowego. Prowizja będzie pobrana od nadwyżki sumy sald dodatnich ponad 5 mln złotych.
 3. W przypadku gdy rachunki prowadzone są w innej walucie niż złoty, na potrzeby naliczenia prowizji zastosowany zostanie średni kurs NBP danej waluty obowiązujący w dniu, w którym naliczana jest prowizja.

0,3%

18

Prowizja miesięczna za przechowywanie środków o wysokim saldzie na rachunkach bankowych (w tym rachunkach lokat i lokat overnight) z wyłączeniem rachunków VAT, rachunków powierniczych i rachunków ESCROW prowadzonych w złotych oraz we wszystkich walutach wskazanych w tabeli kursów walut Santander Bank Polska S.A.

 
 1. Prowizja naliczana jest na koniec ostatniego dnia każdego miesiąca i pobierana do końca następnego miesiąca.

 2. W przypadku gdy rachunki prowadzone są w innej walucie niż złoty, na potrzeby naliczenia prowizji zastosujemy średni kurs NBP danej waluty obowiązujący w dniu, w którym naliczana jest prowizja.

 3. Opłata nie będzie pobierana za grudzień

18.1

gdy suma sald dodatnich przekroczy 5 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca, ale nie będzie wyższa, niż 250 mln złotych. Prowizja będzie pobrana od nadwyżki sumy sald dodatnich ponad 5 mln złotych.

0,2%

18.2

gdy suma sald dodatnich przekroczy 250 mln złotych na koniec ostatniego dnia miesiąca. Prowizja będzie pobrana od nadwyżki sumy sald dodatnich ponad 5 mln złotych.

0,045%

19

Prowizja miesięczna za przechowywanie środków o wysokim saldzie na kontach bankowych z wyłączeniem rachunków VAT, rachunków lokat i lokat overnight, rachunków powierniczych i rachunków ESCROW prowadzonych w walutach, dla których aktualne stawki stopy procentowej wykazują ujemne wartości

 
 1. Prowizja naliczana jest miesięcznie od nadwyżki łącznego średniomiesięcznego salda na rachunkach bankowych objętych opłatą w danej walucie ponad próg wskazany dla danej waluty w tabeli powyżej.

 2. Prowizja za dany miesiąc jest pobierana tylko w przypadku, gdy na koniec ostatniego dnia miesiąca, za który jest naliczana prowizja, stawka stopy procentowej danej waluty wykazuje wartość ujemną.

 3. Prowizja jest pobierana najpóźniej w ostatnim dniu roboczym miesiąca następującego po miesiącu, którego prowizja dotyczy.

Stawka stopy procentowej

19.1

dla rachunków w EUR – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 100 tys. EUR

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w EUR, ogłaszanej przez Europejski Bank Centralny

19.2

dla rachunków w USD – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 100 tys. USD

1/12 wartości bezwzględnej średniej miesięcznej z dziennych wartości stawki Secured Overnight Financing Rate (SOFR), ogłaszanej przez Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku

19.3

dla rachunków w GBP – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 100 tys. GBP

1/12 wartości bezwzględnej średniej miesięcznej z dziennych wartości stawki Sterling Overnight Index Average (SONIA), ogłaszanej przez bank centralny Anglii

19.4

dla rachunków w CHF – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 100 tys. CHF

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w CHF, ogłaszanej przez bank centralny Szwajcarii

19.5

dla rachunków w PLN – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 1 mln PLN

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w PLN, ogłaszanej przez Narodowy Bank Polski

19.6

dla rachunków w CZK – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 3 mln CZK

1/12 wartości bezwzględnej ON średniej miesięcznej z dziennych wartości stawki Prague Interbank Offered Rate (PRIBOR) Overnight, ogłaszanej przez The Czech Financial Benchmark Facility

19.7

dla rachunków w DKK – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 800 tys. DKK

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w DKK, ogłaszanej przez bank centralny Danii

19.8

dla rachunków w HUF – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 40 mln HUF

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w HUF, ogłaszanej przez bank centralny Węgier

19.9

dla rachunków w SEK – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 1 mln SEK

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w SEK, ogłaszanej przez bank centralny Szwecji

.19.10

dla rachunków w JPY – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 12 mln JPY

1/12 wartości bezwzględnej aktualnej stawki stopy depozytowej w JPY, ogłaszanej przez bank centralny Japonii

19.11

dla rachunków w NOK – prowizję pobieramy od kwoty nadwyżki ponad 1 mln NOK

1/12 wartości bezwzględnej średniej miesięcznej z dziennych wartości stawki Norwegian Overnight Weighted Average (NOWA), ogłaszanej przez bank centralny Norwegii