Konto Firmowe Online

Konto Firmowe Online

 

Konto w złotych polskich

Nie ma możliwości zmiany taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone na taryfę dla konta Firmowego Online. Konto Firmowe Online dostępne jest wyłącznie dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą poza spółką cywilną, którzy nie posiadają i nie posiadali w ciągu ostatnich 12 miesięcy rachunku bieżącego w Santander Bank Polska S.A., zakładających konto od 1 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem:

  1. formularza dostępnego na stronie www.santander.pl/firmy,
  2. Infolinii Banku dostępnej pod numerem 19999 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora),
  3. usług bankowości elektronicznej Santander Internet lub Santander Mobile ,
  4. formularza eWniosku przy udziale Doradców uprawnionych do zawarcia umów w imieniu i na rzecz Banku poza lokalem Banku

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1a

Prowadzenie konta (konto podstawowe; opłata miesięczna)

0 zł

1b

Prowadzenie konta (konto dodatkowe; opłata miesięczna)

25 zł

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.1) 2) oraz na konto w innym banku realizowany w systemie Elixir

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

30 zł

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

50 zł

2.1.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska:7)

7) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

30 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

50 zł

2.2

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.2.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.2.b

na konto w innym banku realizowany w systemie:

Elixir

bez opłat

Express Elixir2) oraz BlueCash

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

10 zł / bez opłat8)

8) Brak opłat dotyczy pierwszych 10 przelewów BlueCash realizowanych z konta podstawowego w danym miesiącu kalendarzowym. Kolejne przelewy BlueCash będą odpłatne zgodnie z podaną stawką.

SORBNET

20 zł

2.2.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska:7)

7) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

bez opłat

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym),

20 zł

2.2.d

realizowany w systemie Przelew24 2)

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku 1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

bez opłat

4

Definiowanie, zmiana zlecenia stałego, realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3 zł

5

Polecenia zapłaty 1) 2)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2) Opłaty wymienione w pkt. 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt. 3), 4) pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty

2 zł

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika – za każdy komunikat odmowy

2 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.3.b

w innym banku

bez opłat

5.4

Realizacja odwołania niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

bez opłat

6

Czeki w obrocie krajowym1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

6.1

Potwierdzenie czeku

15 zł

6.2

Inkaso czeków

20 zł

7

Wyciąg z rachunku

7.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

7.2

w formie komunikatu SWIFT:1)

1) Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

7.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

7.2.b

MT941 lub MT9422)

2) Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

7.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

7.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

7.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

7.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

7.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

7.3.e

wysyłany listem poleconym1)

1) Opłata dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

15 zł

7.4

duplikat wyciągu

5 zł

7.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

8

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone1)

1) Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, dla których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu. Nie ma możliwości zmiany taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone na taryfę dla konta Firmowego Online.

150 zł

Więcej w dziale: Konta firmowe: