Transakcje handlowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Inkaso własne

1.1

Wysyłka dokumentów lub weksli do inkasa

0,2%, min.150 zł maks. 500 zł

1.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów

100 zł

1.3

Zmiana warunków inkasa

100 zł

2

Inkaso obce

2.1

Wydanie dokumentów lub zaakceptowanego weksla trasowanego/ własnego za zapłatę; akcept weksla trasowanego; wystawienie weksla własnego; wystawienie nieodwołalnego przyrzeczenia zapłaty, zwrot weksla trasowanego do podawcy lub spełnienie innych warunków (określonych przez bank zagraniczny)

 

Prowizja pobierana jest od pełnej wartości inkasa

0,2%, min. 200 zł maks. 800 zł

2.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów

100 zł

2.3

Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upoważniającego do odbioru towaru

200 zł

2.4

Przedstawienia weksla do protestu

 

Prowizja powiększona jest o poniesione przez Bank koszty i opłaty.

250 zł

2.5

Zmiana warunków inkasa

100 zł

2.6

Częściowa płatność za inkaso obce (bez wydawania dokumentów/ weksli)

100 zł

3

Akredytywa obca

3.1

Awizowanie akredytywy obcej

300 zł

3.2

Potwierdzenie akredytywy obcej

 

Prowizje liczone są:

a) za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności,

b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją.

zgodnie z decyzją Banku

3.3

Zmiana warunków akredytywy

3.3.a

a) podwyższenie kwoty lub przedłużenie terminu ważności akredytywy:

 

Prowizja za przedłużenie terminu ważności pobierana jest za każdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od salda akredytywy, o ile przedłużenie wykracza poza okres, za który prowizja została już pobrana. W przypadku podwyższenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

 • obcej przeniesionej

0,2% min. 250 zł

 • obcej potwierdzonej

zgodnie z decyzją Banku

3.3.b

inna zmiana warunków akredytywy, w tym unieważnienie akredytywy lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

200 zł

3.4

Sprawdzenie dokumentów na zlecenie klienta – w ramach akredytywy niepotwierdzonej

300 zł

3.5

Wstępne sprawdzenie zgodności dokumentu z warunkami akredytywy na zlecenie klienta (od każdego dokumentu)

30 zł

3.6

Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów), a także odwołanie akredytywy lub spisanie niewykorzystania kwoty akredytywy w całości

0,25% min. 250 zł

3.7

Przeniesienie akredytywy obcej

 

Prowizje pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej

0,2% min. 250 zł

3.8

Nadzór za odroczoną płatnością

200 zł

3.9

Przeniesienie wpływów

100 zł

4

Forfaiting (skup wierzytelności eksportowych)

wg umowy + VAT

5

Akredytywa własna

5.1

Otwarcie akredytywy własnej

 

Prowizje liczone są:

a) za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności,

b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją kwoty,

c) pobierane są z góry za cały okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności.

0,35% min. 250 zł

5.2

Podwyższenie kwoty lub przedłużenie terminu ważności

 

Prowizja za przedłużenie terminu ważności pobierana jest za każdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy, o ile przedłużenie wykracza poza okres, za który prowizja została już pobrana. W przypadku podwyższenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

0,35% min. 250 zł

5.3

Inna zmiana warunków akredytywy:

a) w tym również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który prowizję już pobrano

b) unieważnienie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w ppkt 2-3 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

200 zł

5.4

Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy – prowizję wlicza się w ciężar rachunku beneficjenta (w zależności od waluty prezentowanych dokumentów).

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w pkt 5.3 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

300 zł/80 USD/70 EUR

5.5

Nadzór nad odroczoną płatnością

200,00 zł

5.6

Wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów

0,2% min. 250 zł

5.7

Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upoważniającego do odbioru towaru

200 zł

5.8

Sporządzenie projektu akredytywy na zlecenie klienta

200 zł

6

Gwarancja obca / Akredytywa standby obca (SBLC)

6.1

Awizowanie i/lub rejestracja gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC

300 zł

6.2

Sprawdzenie autentyczności gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC

300 zł

6.3

Sprawdzenie roszczenia i/lub dokumentów

300 zł

6.4

Poświadczenie zgodności z posiadanymi wzorami podpisów lub własnoręczności podpisów złożonych pod żądaniem zapłaty z gwarancji udzielonej przez inny bank

300 zł

6.5

Wypłata z gwarancji (prowizja liczona od kwoty żądania zapłaty)

0,25%, min. 200 zł maks. 600 zł

6.6

Sporządzenie projektu akredytywy na zlecenie klienta

200 zł

7

Gwarancja własna / Akredytywa standby własna (SBLC) / Regwarancja własna / Awal

7.1

Prowizja przygotowawcza za udzielenie limitu na gwarancje / gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu

 
 1. Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty zlecanej usługi bankowej.
 2. Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy.
 3. W przypadku udzielenia limitu na gwarancje prowizja przygotowawcza może być naliczana i płatna jednorazowo od kwoty przyznanego limitu lub od każdej wystawionej gwarancji w dniu jej wydania albo zarówno od kwoty limitu, jak i od każdej wystawionej gwarancji.

min. 1% nie mniej niż 500 zł *

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.2

Prowizja za wystawienie gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu (za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres obowiązywania)

 

Prowizja naliczana jest od kwoty transakcji i pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu prowizyjnego. Pierwszy okres prowizyjny rozpoczyna się w dniu wystawienia dokumentu gwarancji.

0,5% – 5% min. 300 zł *

85 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

75 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.3

Podwyższenie kwoty gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC

 

1) Jeżeli podwyższenie wchodzi w okres 3-miesięczny już opłacony, prowizję pobiera się od kwoty podwyższenia według stawki ustalonej przy udzieleniu.

2) Za nowy 3-miesięczny okres obowiązywania prowizję pobiera się jak od nowej gwarancji.

0,5% – 5% min. 300 zł *

85 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

75 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.4

Inna zmiana warunków gwarancji własnej / SBLC, w tym również przedłużenie terminu ważności, jeżeli przedłużenie to następuje w okresie, za który pobrano prowizję

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w pkt 3) – 4) pobiera się jedną prowizję – wyższą.

200 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.5

Przygotowanie dokumentu gwarancji:

 • w przypadku odwołania zlecenia udzielenia gwarancji, lub
 • gwarancji nieodebranej przez klienta przez okres 10 dni roboczych, lub
 • gdy gwarancja zostanie anulowana przed wejściem w życie.

200 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.6

Wypłata z gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC – od kwoty roszczenia

0,5% min. 200 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.7

Obsługa cesji praw z gwarancji

200 zł

7.8

Udzielenie gwarancji/ regwarancji na wzorze innym niż standardowy wzór obowiązujący w Banku.

 
 1. opłata uwzględnia opiniowanie
 2. opłata jednorazowa od zrealizowanego zlecenia
 3. opłata pobierana dodatkowo do punktu 7.2

300 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

8

Opłaty i prowizje dodatkowe

8.1

Sporządzenie zaświadczenia, raportu, zestawienia lub dokonanie innej czynności dotyczącej transakcji z Rozdziału X wykonane przez Santander Bank Polska S.A. na wniosek Klienta

200 zł lub wg umowy