Transakcje handlowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Inkaso własne

1.1

Wysyłka dokumentów lub weksli do inkasa

0,2%, min.150 zł maks. 500 zł

1.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych

100 zł

1.3

Zmiana warunków inkasa

100 zł

1.4

Wysłanie korespondencji w sprawie inkasa własnego

 

Opłata ryczałtowa, pobierana dodatkowo do pkt. 1.1

50 zł

2

Inkaso obce

2.1

Wydanie dokumentów za zapłatę, akcept weksla trasowanego, wystawienie weksla własnego lub wystawienie nieodwołalnego przyrzeczenia zapłaty lub spełnienie innych warunków

 

Prowizja pobierana jest od pełnej wartości inkasa

0,2%, min. 200 zł maks. 800 zł

2.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / częściowa płatność

 

Prowizja za częściową płatność:

1) pobierana dodatkowo do pkt. 2.1

2) niepobierana przy ostatniej płatności częściowej

100 zł

2.3

Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upoważniającego do odbioru towaru

200 zł

2.4

Przedstawienia weksla do protestu

 

Prowizja powiększona jest o poniesione przez Bank koszty i opłaty.

250 zł

2.5

Zmiana warunków inkasa

100 zł

2.6

Akcept weksla, wystawienie weksla własnego lub wystawienie nieodwołalnego przyrzeczenia zapłaty

 

Prowizja pobierana dodatkowo do pkt. 2.1

300 zł

2.7

Wysłanie korespondencji w sprawie inkasa obcego

 

Opłata ryczałtowa, pobierana dodatkowo do pkt. 2.1

50 zł

3

Akredytywa obca

3.1

Awizowanie akredytywy obcej

300 zł

3.2

Potwierdzenie akredytywy obcej

 

Prowizja liczona jest:

a) za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności,

b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją.

c) stawka uzależniona od oceny kraju i banku otwierającego akredytywę

zgodnie z decyzją Banku

3.3

Zmiana warunków akredytywy

3.3.a

podwyższenie kwoty lub przedłużenie terminu ważności akredytywy:

 

Prowizja za przedłużenie terminu ważności pobierana jest za każdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od salda akredytywy, o ile przedłużenie wykracza poza okres, za który prowizja została już pobrana. W przypadku podwyższenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

  • obcej przeniesionej

0,2% min. 250 zł

  • obcej potwierdzonej

zgodnie z decyzją Banku

3.3.b

inna zmiana warunków akredytywy

200 zł

3.4

Sprawdzenie dokumentów na zlecenie klienta – w ramach akredytywy niepotwierdzonej

300 zł

3.5

Wstępne sprawdzenie zgodności dokumentu z warunkami akredytywy na zlecenie klienta (każdorazowo od każdego dokumentu)

30 zł

3.6

Wypłata z akredytywy

 

Prowizja liczona od kwoty dokumentów

0,25% min. 250 zł

3.7

Przeniesienie akredytywy obcej

 

Prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej

0,2% min. 250 zł

3.8

Nadzór za odroczoną płatnością

200 zł

3.9

Przeniesienie (cesja) wpływów z akredytywy

200 zł

3.10

Przygotowanie projektu akredytywy na zlecenie Klienta lub opinii do otrzymanego projektu akredytywy

500 zł

3.11

Wysłanie korespondencji w sprawie akredytywy obcej

 

Opłata ryczałtowa, pobierana dodatkowo do pkt. 3.1

50 zł

3.12

Anulowanie akredytywy lub spisanie niewykorzystanej kwoty akredytywy w całości lub w części

 

Prowizji nie pobiera się w przypadku gdy:

1) kwota realizacji akredytywy mieści się w ramach dopuszczalnej tolerancji

2) złotowa równowartość niewykorzystanego salda jest równa lub niższa niż 100 zł

200 zł

4

Forfaiting (skup wierzytelności eksportowych)

wg umowy + VAT

5

Akredytywa własna

5.1

Otwarcie akredytywy własnej

 

a) Prowizja liczona jest za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności, od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją kwoty.

b) Prowizja pobierana jest z góry za cały okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności.

0,4% min. 350 zł

5.2

Podwyższenie kwoty lub przedłużenie terminu ważności

 

Prowizja za przedłużenie terminu ważności pobierana jest za każdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy, o ile przedłużenie wykracza poza okres, za który prowizja została już pobrana. W przypadku podwyższenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w pkt. 5.2 – 5.3 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

0,4% min. 350 zł

5.3

Inna zmiana warunków akredytywy:

a) w tym również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który prowizję już pobrano

b) anulowanie akredytywy lub spisanie niewykorzystanej kwoty akredytywy w całości lub w części

 

Prowizji nie pobiera się za częściowe spisanie niewykorzystanej kwoty akredytywy, w przypadku gdy:

1) kwota realizacji akredytywy mieści się w ramach dopuszczalnej tolerancji

2) złotowa równowartość niewykorzystanego salda jest równa lub niższa niż 100

W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w pkt. 5.2 – 5.3 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

300 zł

5.4

Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy

 

Prowizja pobierana od beneficjenta

400 zł/100 USD*/90 EUR**

* dla akredytyw otwartych w USD

** dla akredytyw otwartych w EUR

5.5

Nadzór nad odroczoną płatnością

200 zł

5.6

Wypłata z akredytywy

 

Prowizja liczona jest od kwoty dokumentów.

0,2% min. 350 zł

5.7

Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upoważniającego do odbioru towaru

200 zł

5.8

Sporządzenie projektu akredytywy na zlecenie klienta

 

Prowizja pobierana z góry

500 zł

5.9

Wysłanie korespondencji w sprawie akredytywy własnej

 

Opłata ryczałtowa, pobierana dodatkowo do pkt. 5.1

50 zł

6

Gwarancja obca / Akredytywa standby obca (SBLC)

6.1

Awizowanie i/lub rejestracja gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC

500 zł

6.2

Sprawdzenie autentyczności gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC

300 zł

6.3

Przekazanie roszczenia na zlecenie klienta, w tym poświadczenie zgodności podpisów

 

Prowizja liczona od kwoty żądania zapłaty

0,25%, min.350 zł, maks.600 zł

6.4

Poświadczenie zgodności z posiadanymi wzorami podpisów lub własnoręczności podpisów złożonych pod żądaniem zapłaty z gwarancji / dokumentem dotyczącym gwarancji udzielonej przez inny bank

 

Prowizji nie pobiera się w przypadku gdy pobrano prowizję z pkt. 6.3

300 zł

7

Gwarancja własna / Akredytywa standby własna (SBLC) / Regwarancja własna / Awal

7.1

Prowizja przygotowawcza za udzielenie limitu na gwarancje / gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu

 
  1. Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty zlecanej usługi bankowej.
  2. Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy.
  3. W przypadku udzielenia limitu na gwarancje prowizja przygotowawcza może być naliczana i płatna jednorazowo od kwoty przyznanego limitu lub od każdej wystawionej gwarancji w dniu jej wydania albo zarówno od kwoty limitu, jak i od każdej wystawionej gwarancji.

min. 1% nie mniej niż 500 zł

 

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.2

Prowizja za udzielenie gwarancji/ regwarancji / SBLC / awalu

 

Prowizja naliczana jest od aktualnej kwoty transakcji za każdy rozpoczęty 3-miesieczny okres obowiązywania i pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu prowizyjnego. Pierwszy okres prowizyjny rozpoczyna się w dniu wystawienia gwarancji / regwarancji / awalu.

0,5% min. 350 zł

95 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

85 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

7.3

Podwyższenie kwoty gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC

 

Prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w pkt. 7.3 - 7.4 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

0,5% min. 350 zł

95 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

85 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

7.4

Inna zmiana warunków gwarancji/ regwarancji / SBLC, w tym również przedłużenie terminu ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który pobrano prowizję

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w pkt. 7.3 - 7.4 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

350 zł

95 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

85 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

7.5

Przygotowanie draftu gwarancji

 

Prowizja pobierana w przypadku gdy nie dojdzie do wystawienia gwarancji.

300 zł

7.6

Wypłata z gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC

 

Prowizja pobierana od kwoty roszczenia

0,5% min. 350 zł

7.7

Obsługa roszczenia w przypadku jego wycofania

350 zł

7.8

Udzielenie gwarancji/ regwarancji na wzorze innym niż standardowy wzór obowiązujący w Banku.

 
  1. opłata uwzględnia opiniowanie
  2. opłata jednorazowa od zrealizowanego zlecenia
  3. opłata pobierana dodatkowo do punktu 7.2

300 zł

7.9

Udzielenie gwarancji na wzorze standardowym obowiązującym w Banku.

 
  1. opłata jednorazowa od zrealizowanego zlecenia
  2. opłata pobierana dodatkowo do punktu 7.2

100 zł

8

Opłaty i prowizje dodatkowe

8.1

Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta np. sporządzenie zaświadczenia, raportu, zestawienia lub dokonanie innej czynności, ponowne otwarcie zamkniętej akredytywy, rozdzielenie zestawu dokumentów oraz wysłanie do więcej niż jednego adresata, wysłanie korespondencji wyjaśniającej/dodatkowe komunikaty SWIFT, przekazanie środków do innego banku, pilne badanie dokumentów w ramach akredytywy własnej itp. dotyczącej transakcji z Rozdziału IX wykonane przez Bank na wniosek Klienta - za każdą czynność

200 zł

8.2

Obsługa cesji praw z gwarancji

350 zł

8.3

Koszty należne od banku zagranicznego

 

Koszty pobierane od Klienta w przypadku, gdy nie zostały opłacone przez bank zagraniczny. Wysokość kosztów zgodna z kwotą kosztów oczekiwanych od strony zagranicznej.

zgodnie z wysokością oczekiwaną

8.4

Realizacja zlecenia otwarcia akredytywy własnej/ zlecenie udzielenia gwarancji/ akredytywy standby własnej (SBLC) / regwarancji w trybie express

 

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 24 godzin, pod warunkiem otrzymania poprawnego i kompletnego zlecenia wraz z odrębną dyspozycją zastosowania trybu express w dni robocze do godziny 15:00. W wyjątkowych przypadkach Bank zastrzega prawo do odmowy realizacji dyspozycji w tym trybie, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta.

300 zł