Transakcje handlowe

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Inkaso własne

1.1

Wysyłka dokumentów lub weksli do inkasa

0,2%, min.150 zł maks. 500 zł

1.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów

100 zł

1.3

Zmiana warunków inkasa

100 zł

1.4

Wysłanie monitu lub korespondencji w sprawie inkasa własnego nieobjętego osobną opłatą (pobierana jednorazowo za obsługę korespondencji dla każdej transakcji)

50 zł

2

Inkaso obce

2.1

Wydanie dokumentów lub zaakceptowanego weksla trasowanego/ własnego za zapłatę; akcept weksla trasowanego; wystawienie weksla własnego; wystawienie nieodwołalnego przyrzeczenia zapłaty, zwrot weksla trasowanego do podawcy lub spełnienie innych warunków (określonych przez bank zagraniczny)

 

Prowizja pobierana jest od pełnej wartości inkasa

0,2%, min. 200 zł maks. 800 zł

2.2

Wydanie dokumentów bez zapłaty / zwrot dokumentów niezainkasowanych / anulowanie dokumentów

100 zł

2.3

Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upoważniającego do odbioru towaru

200 zł

2.4

Przedstawienia weksla do protestu

 

Prowizja powiększona jest o poniesione przez Bank koszty i opłaty.

250 zł

2.5

Zmiana warunków inkasa

100 zł

2.6

Częściowa płatność za inkaso obce (bez wydawania dokumentów/ weksli)

100 zł

2.7

Wysłanie monitu lub korespondencji w sprawie inkasa obcego nieobjętego osobną opłatą (pobierana jednorazowo za obsługę korespondencji dla każdej transakcji)

50 zł

3

Akredytywa obca

3.1

Awizowanie akredytywy obcej

300 zł

3.2

Potwierdzenie akredytywy obcej

 

Prowizje liczone są:

a) za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności,

b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją.

zgodnie z decyzją Banku

3.3

Zmiana warunków akredytywy

3.3.a

a) podwyższenie kwoty lub przedłużenie terminu ważności akredytywy:

 

Prowizja za przedłużenie terminu ważności pobierana jest za każdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności od salda akredytywy, o ile przedłużenie wykracza poza okres, za który prowizja została już pobrana. W przypadku podwyższenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

 • obcej przeniesionej

0,2% min. 250 zł

 • obcej potwierdzonej

zgodnie z decyzją Banku

3.3.b

inna zmiana warunków akredytywy, w tym unieważnienie akredytywy lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

200 zł

3.4

Sprawdzenie dokumentów na zlecenie klienta – w ramach akredytywy niepotwierdzonej

300 zł

3.5

Wstępne sprawdzenie zgodności dokumentu z warunkami akredytywy na zlecenie klienta (od każdego dokumentu)

30 zł

3.6

Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów), a także odwołanie akredytywy lub spisanie niewykorzystania kwoty akredytywy w całości

0,25% min. 250 zł

3.7

Przeniesienie akredytywy obcej

 

Prowizje pobiera się od pierwszego beneficjenta, o ile nie ustalono inaczej

0,2% min. 250 zł

3.8

Nadzór za odroczoną płatnością

200 zł

3.9

Przeniesienie wpływów

100 zł

3.10

Wysłanie monitu lub korespondencji w sprawie akredytywy obcej nieobjętej osobną opłatą (pobierana jednorazowo za obsługę korespondencji dla każdej transakcji)

50 zł

4

Forfaiting (skup wierzytelności eksportowych)

wg umowy + VAT

5

Akredytywa własna

5.1

Otwarcie akredytywy własnej

 

Prowizje liczone są:

a) za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności,

b) od wartości akredytywy włącznie z ewentualną tolerancją kwoty,

c) pobierane są z góry za cały okres ważności akredytywy z włączeniem okresu ewentualnego odroczenia płatności.

0,4% min. 350 zł

5.2

Podwyższenie kwoty lub przedłużenie terminu ważności

 

Prowizja za przedłużenie terminu ważności pobierana jest za każdy następny, rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności akredytywy, o ile przedłużenie wykracza poza okres, za który prowizja została już pobrana. W przypadku podwyższenia kwoty akredytywy prowizja pobierana jest od kwoty podwyższenia.

0,4% min. 350 zł

5.3

Inna zmiana warunków akredytywy:

a) w tym również przedłużenie terminu jej ważności, jeżeli przedłużenie to mieści się w okresie, za który prowizję już pobrano

b) unieważnienie lub spisanie niewykorzystanego salda akredytywy

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w ppkt 2-3 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

300 zł

5.4

Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy – prowizję wlicza się w ciężar rachunku beneficjenta (w zależności od waluty prezentowanych dokumentów).

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków określonych w pkt 5.3 pobiera się jedną prowizję – wyższą.

400 zł/100 USD/90 EUR

5.5

Nadzór nad odroczoną płatnością

200,00 zł

5.6

Wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów

0,2% min. 350 zł

5.7

Indosowanie dokumentów wystawionych na Bank lub wydanie oświadczenia upoważniającego do odbioru towaru

200 zł

5.8

Sporządzenie projektu akredytywy na zlecenie klienta

500 zł

5.9

Wysłanie monitu lub korespondencji w sprawie akredytywy własnej nieobjętej osobną opłatą (pobierana jednorazowo za obsługę korespondencji dla każdej transakcji)

50 zł

6

Gwarancja obca / Akredytywa standby obca (SBLC)

6.1

Awizowanie i/lub rejestracja gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC

500 zł

6.2

Sprawdzenie autentyczności gwarancji obcej / SBLC lub zmiany do gwarancji obcej / SBLC

300 zł

6.3

Poświadczenie zgodności z posiadanymi wzorami podpisów lub własnoręczności podpisów złożonych pod żądaniem zapłaty z gwarancji udzielonej przez inny bank

300 zł

7

Gwarancja własna / Akredytywa standby własna (SBLC) / Regwarancja własna / Awal

7.1

Prowizja przygotowawcza za udzielenie limitu na gwarancje / gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu

 
 1. Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty zlecanej usługi bankowej.
 2. Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy.
 3. W przypadku udzielenia limitu na gwarancje prowizja przygotowawcza może być naliczana i płatna jednorazowo od kwoty przyznanego limitu lub od każdej wystawionej gwarancji w dniu jej wydania albo zarówno od kwoty limitu, jak i od każdej wystawionej gwarancji.

min. 1% nie mniej niż 500 zł *

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.2

Prowizja za wystawienie gwarancji, regwarancji, SBLC i awalu (za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres obowiązywania)

 

Prowizja naliczana jest od kwoty transakcji i pobierana jest w pierwszym dniu każdego okresu prowizyjnego. Pierwszy okres prowizyjny rozpoczyna się w dniu wystawienia dokumentu gwarancji.

0,5% – 5% min. 350 zł *

95 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

85 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.3

Podwyższenie kwoty gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC

 

1) Jeżeli podwyższenie wchodzi w okres 3-miesięczny już opłacony, prowizję pobiera się od kwoty podwyższenia według stawki ustalonej przy udzieleniu.

2) Za nowy 3-miesięczny okres obowiązywania prowizję pobiera się jak od nowej gwarancji.

0,5% – 5% min. 350 zł *

95 USD (dla gwarancji wystawionych w USD)

85 EUR (dla gwarancji wystawionych w EUR)

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.4

Inna zmiana warunków gwarancji własnej / SBLC, w tym również przedłużenie terminu ważności, jeżeli przedłużenie to następuje w okresie, za który pobrano prowizję

 

W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji określonych w pkt 3) – 4) pobiera się jedną prowizję – wyższą.

300 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.5

Przygotowanie dokumentu gwarancji:

 • w przypadku odwołania zlecenia udzielenia gwarancji, lub
 • gwarancji nieodebranej przez klienta przez okres 10 dni roboczych, lub
 • gdy gwarancja zostanie anulowana przed wejściem w życie.

500 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.6

Przygotowanie projektu gwarancji na zlecenie klienta (pobierana w przypadku niezłożenia zlecenia)

300 zł

7.7

Wypłata z gwarancji / regwarancji / awalu / SBLC – od kwoty roszczenia

0,5% min. 350 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.8

Obsługa roszczenia w przypadku jego wycofania

350 zł

7.9

Obsługa cesji praw z gwarancji

300 zł

7.10

Udzielenie gwarancji/ regwarancji na wzorze innym niż standardowy wzór obowiązujący w Banku.

 
 1. opłata uwzględnia opiniowanie
 2. opłata jednorazowa od zrealizowanego zlecenia
 3. opłata pobierana dodatkowo do punktu 7.2

300 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

7.11

Udzielenie gwarancji na wzorze standardowym obowiązującym w Banku.

 
 1. opłata jednorazowa od zrealizowanego zlecenia
 2. opłata pobierana dodatkowo do punktu 7.2)

100 zł*

* lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

8

Opłaty i prowizje dodatkowe

8.1

Sporządzenie zaświadczenia, raportu, zestawienia lub dokonanie innej czynności dotyczącej transakcji z Rozdziału X wykonane przez Santander Bank Polska S.A. na wniosek Klienta

200 zł lub wg umowy

8.2

Realizacja zlecenia otwarcia akredytywy własnej/ zlecenie udzielenia gwarancji/ akredytywy standby własnej (SBLC)/ regwarancji w trybie express

 

Wniosek jest rozpatrywany w ciągu 24 godzin, pod warunkiem otrzymania poprawnego i kompletnego zlecenia wraz z odrębną dyspozycją zastosowania trybu express w dni robocze do godziny 15:00. W wyjątkowych przypadkach Bank zastrzega prawo do odmowy realizacji dyspozycji w tym trybie, o czym niezwłocznie poinformuje Klienta

300 zł