Czynności w obrocie dewizowym

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Polecenia wypłaty

1.1

Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w Santander Bank Polska S.A.:

1.1.a

SEPA

przychodzące z krajów EOG innych niż Polska

0 zł

pozostałe

5 zł

1.1.b

pozostałe polecenia wypłaty przychodzące

w EUR z krajów EOG innych niż Polska

0 zł

pozostałe

10 zł

1.2

Polecenia wypłaty wychodzące, z wyłączeniem poleceń wypłaty wychodzących w EUR do krajów EOG innych niż Polska:

1.2.a

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

SEPA

10 zł

pozostałe

0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł

1.2.b

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,35%, min. 60 zł maks. 300 zł

1.3

Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących:

1.3.a

wysłanie polecenia wypłaty w trybie (z wyłączeniem płatności w EUR do krajów EOG innych niż Polska) :

pilnym – zlecenia złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.4) lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

0,1%, min. 5 zł maks. 100 zł

ekspresowym - w tym polecenie wypłaty TARGET - zlecenie złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

0,2%, min. 10 zł maks.180 zł

ekspresowym - w tym polecenie wypłaty TARGET - zlecenie złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,3%, min. 20 zł maks.180 zł

1.3.b

zryczałtowana opłata, gdy koszty banków trzecich ponosi płatnik (zleceniodawca) – opcja kosztowa OUR

 

W przypadku, gdy koszty banków trzecich trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, Santander Bank Polska S.A. może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych.

95 zł

1.4

Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty:

1.4.a

zawarcie i aktywacja umowy

20 zł

1.4.b

potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę)

3 zł

1.5

Wydanie kopii polecenia wypłaty – komunikatu SWIFT (za każdy komunikat)

15 zł

1.6

Usługa dotycząca realizacji przychodzących komunikatów MT101:

1.6.a

zawarcie umowy o realizację komunikatów MT101 („Umowa MT101”) i aktywacja usługi

200 zł

1.6.b

w przypadku braku w Umowie MT101 zapisów dotyczących prowizji za realizację komunikatów MT101:

przelew Elixir lub polecenie wypłaty SEPA w EUR do krajów EOG innych niż Polska

6 zł

przelew SORBNET lub polecenie wypłaty pozostałe w trybie zwykłym lub ekspresowym w EUR do krajów EOG innych niż Polska

5 zł

pozostałe polecenia wypłaty

Zgodnie ze stawkami wskazanymi w niniejszym rozdziale dla poleceń wypłaty

1.7

Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty – zlecenie potwierdzenia uznania konta odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym z Santander Bank Polska S.A., zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A., anulowania polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A.

 

Opłata pobierana jest bez względu na skuteczność wykonania dyspozycji przez inne banki

100 zł

1.8

Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z Santander Bank Polska S.A.

25 zł

1.9

Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank trzeci

100 zł

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w poniższej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale II, Konta firmowe.