Czynności w obrocie dewizowym

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Polecenia wypłaty

1.1

Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w Santander Bank Polska S.A.:

1.1.a

SEPA

5 zł

1.1.b

pozostałe

 Przypis

Opłaty wskazane w pkt 1) nie dotyczą transakcji, których koszty Santander Bank Polska S.A. ponosi płatnik (zleceniodawca) – opłaty za tego typu transakcje pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji dla Banków.

10 zł

1.2

Polecenia wypłaty wychodzące:

1.2.a

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  • SEPA

10 zł

  • pozostałe

0,25%, min. 25 zł maks. 200 zł

1.2.b

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

0,35%, min. 60 zł maks. 300 zł

3

Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących:

3.a

wysłanie polecenia wypłaty w trybie:

pilnym – zlecenia złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

Przypis 1Przypis 2

W placówce Santander Bank Polska S.A. w trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN.

W usługach bankowości elektronicznej w trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN, CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK, TRY, o ile funkcjonalność danej usługi bankowości elektronicznej to przewiduje.

0,1%, min. 5 zł maks. 100 zł

ekspresowym – w tym polecenie wypłaty TARGET – zlecenie złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

Przypis 2

W usługach bankowości elektronicznej w trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN, CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK, TRY, o ile funkcjonalność danej usługi bankowości elektronicznej to przewiduje.

0,2%, min. 10 zł maks.180 zł

ekspresowym – w tym polecenie wypłaty TARGET – zlecenie złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

Przypis 1

W placówce Santander Bank Polska S.A. w trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN.

0,3%, min. 20 zł maks.180 zł

3.b

zryczałtowana opłata, gdy koszty banków trzecich ponosi płatnik (zleceniodawca) – opcja kosztowa OUR

 Przypis

W przypadku, gdy koszty banków trzecich trzykrotnie przekroczą kwotę ryczałtu, Santander Bank Polska S.A. może obciążyć klienta dodatkowo kwotą różnicy pomiędzy wysokością ryczałtu a kosztami rzeczywistymi. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku płatności, do których znajduje zastosowanie Ustawa o usługach płatniczych.

95 zł

4

Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty:

4.a

zawarcie i aktywacja umowy

20 zł

4.b

potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę)

3 zł

5

Wydanie kopii polecenia wypłaty – komunikatu SWIFT (za każdy komunikat)

15 zł

6

Usługa dotycząca realizacji przychodzących komunikatów MT101:

6.a

zawarcie umowy o realizację komunikatów MT101 („Umowa MT101”) i aktywacja usługi

200,00 zł

6.b

w przypadku braku w Umowie MT101 zapisów dotyczących prowizji za realizację komunikatów MT101:

  • przelew ELIXIR

6 zł

  • przelew SORBNET

5 zł

  • polecenia wypłaty

Zgodnie ze stawkami wskazanymi w niniejszym rozdziale dla poleceń wypłaty

7

Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty – zlecenie potwierdzenia uznania konta odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym z Santander Bank Polska S.A., zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A., anulowania polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A.

 Przypis

UWAGA: Opłata pobierana jest za każdą czynność wskazaną w pkt. 7) bez względu na skuteczność wykonania dyspozycji przez inne banki

koszty banków trzecich + 50 zł

8

Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z Santander Bank Polska S.A.

25 zł

9

Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank trzeci

koszty banków trzecich + 50 zł

Przypisy

Przypis

W placówce Santander Bank Polska S.A. w trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN.

Przypis

W usługach bankowości elektronicznej w trybie pilnym i ekspresowym mogą być realizowane płatności w walutach EUR, USD, GBP, PLN, CAD, CHF, CZK, DKK, HUF, MXN, NOK, RON, SEK, TRY, o ile funkcjonalność danej usługi bankowości elektronicznej to przewiduje.