Gwarancje bankowe

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Prowizja za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej lub zmianę do gwarancji bankowej/linii gwarancyjnej

jednorazowo ustalana indywidualnie

2

Prowizja przygotowawcza

2.1

Przyznanie gwarancji lub linii gwarancyjnej/zmiana do linii gwarancyjnej

jednorazowo od kwoty / ustalana indywidualnie

3

Opłata za udzielenie (wystawienie) gwarancji

3.1

Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem standardowo stosowanym przez Bank

jednorazowo za gwarancje 400 zł

3.2

Udzielenie (wystawienie) gwarancji zgodnie z tekstem przedstawionym przez Klienta i zaakceptowanym przez Bank

jednorazowo za gwarancje 600 zł

4

Prowizja za korzystanie z gwarancji

miesięcznie od kwoty aktualnego zaangażowania, min. 0,20% nie mniej niż 80,00 zł

5

Pozostałe prowizje i opłaty

5.1

Prowizja modyfikacyjna – zmiana do gwarancji/promesy udzielenia gwarancji

za zmianę min. 250,00 zł

5.2

Wydanie promesy (przyrzeczenia) udzielenia gwarancji

jednorazowo min. 0,10% nie mniej niż 100,00 zł

5.3

Wypłata z gwarancji udzielonej przez Bank (realizacja roszczenia z gwarancji)

jednorazowo od kwoty wypłaty 0,15% min. 300,00 zł

5.4

Anulowanie gwarancji/wyksięgowanie przed terminem ważności

jednorazowo 150 zł

5.5

Obsługa cesji z gwarancji udzielonej przez Bank

400,00 zł

5.6

Wystawienie duplikatu gwarancji

300,00 zł

5.7

Awizacja gwarancji/zmiany do gwarancji/dodatkowej korespondencji związanej z gwarancją wystawioną przez inny bank

jednorazowo za każdą czynność 200 zł

5.8

Pośrednictwo w przekazywaniu roszczeń do innych gwarantów

jednorazowo za każdą czynność 300 zł

5.9

Inne czynności wykonywane na indywidualne zlecenie Klienta (np.: wysłanie komunikatu SWIFT, inna korespondencja w ramach obsługi gwarancji udzielonej przez Bank lub gwarancji wystawionej przez inny bank)

jednorazowo za każdą czynność 80 zł