Kredyty i usługi kredytowe

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Prowizja za przedłużenie Umowy odnawialnego limitu kredytowego – od kwoty udzielonego limitu, każdorazowo w dniu przedłużenia Umowy (dotyczy umów odnawialnego limitu kredytowego “Szybki kredyt” i “Szybki kredyt dla branż” oraz limitów kredytowych w rachunku Ekstrabiznes)

1,50%

2

Prowizja za gotowość

 

Prowizja naliczana jest jednorazowo od niewykorzystanej w okresie postawienia do dyspozycji kwoty kredytu, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy.

2.1

Dotyczy produktów: Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców, ekstrakredyt inwestycyjny, „Inwestycja z Unią Europejską”, kredyt inwestycyjny z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt dla Wspólnot mieszkaniowych dla klientów stosujących uproszczoną księgowość, kredyt obrotowy nieodnawialny oraz kredyt Biznes Ekspres

min. 1%

2.2

Dotyczy produktów: Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców, ekstrakredyt inwestycyjny, „Inwestycja z Unią Europejską”, kredyt inwestycyjny z Unią Europejską, kredyt termomodernizacyjny / remontowy dla klientów stosujących pełną księgowość

min. 0,5%

3

Prowizja za zaangażowanie

 

Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez Santander Bank Polska S.A. w walucie, w której przyznany został kredyt.

Prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu m-ca kalendarzowego.

  • dla umów kredytowych wszystkich klientów MSP na uproszczonej księgowości oraz umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2012 r. przez klientów MSP na pełnej księgowości naliczana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego i pobierana przy najbliższej spłacie zadłużenia, w przypadku, gdy wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu (w) jest mniejszy niż 0,5.

Prowizja za zaangażowanie (Kp):

Kp = k (1 - w) p * d

gdzie:

k - kwota przyznanego limitu

w - wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu, liczony według wzoru:

w = odsetki naliczone na koniec danego miesiąca (od kwoty wykorzystanego limitu) podzielone przez odsetki za dany miesiąc (liczone od pełnej kwoty limitu)

p - stawka prowizji

d = liczba dni kredytowania w danym miesiącu podzielona przez faktyczną liczba dni w danym miesiącu

3.1

Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu „Szybki kredyt” oraz limit w rachunku bieżącym dla klientów MSP na uproszczonej księgowości prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu, w przypadku, gdy średniomiesięczne wykorzystanie kredytu jest niższe niż 50% przyznanego kredytu

min. 0,5%

3.2

Szybki kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, limit w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy w rachunku bieżącym dla klientów MŚP na pełnej księgowości – prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty kredytu i pobierana raz w miesiącu

min. 1,5%

4

Prowizja za administrowanie limitem / kredytem

 

Prowizja pobierana za każdy okres 3- miesięczny, od kwoty aktualnego zaangażowania w dniu rozpoczynającym każdy kolejny okres trzymiesięczny, rozumianej jako wykorzystana i możliwa do wykorzystania kwota kredytu. Prowizja pobierana jest począwszy od dnia postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, pierwsza płatna w dniu postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy; następne płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się każdy kolejny okres trzymiesięczny.

Odnawialny limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu „Szybki kredyt”, limit w rachunku bieżącym dla klientów MSP, Szybki kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy odnawialny (EUR, USD) i nieodnawialny (PLN), kredyt obrotowy w rachunku bieżącym i kredytowym dla klientów MŚP na pełnej księgowości oraz kredyt inwestycyjny, „Inwestycja z Unią Europejską”, kredyt termomodernizacyjny / remontowy, kredyt inwestycyjny, „Wspólnota Mieszkaniowa”, kredyt technologiczny dla klientów MSP

min. 0,25%

5

Prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego – w przypadku kredytu termomodernizacyjnego / remontowego

Zgodnie z treścią zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Dotyczy wycofanych z oferty kredytów i usług kredytowych byłego Kredyt Banku S.A. udzielonych na podstawie wniosków złożonych do dnia 8.09.2013 r.