Pakiet M

 

Konta w złotych polskich i walutach obcych.

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1

Prowadzenie rachunku głównego w PLN

35 zł

Średniomiesięczne saldo na rachunkach klienta, którego utrzymanie wymagane jest do zwolnienia z opłaty za prowadzenia rachunku głównego w PLN

25 000,00 zł

Firma z przyszłością 200

Firma z przyszłością 350

Firma z przyszłością 700

Firma z przyszłością 1000

Prowadzenie pierwszego rachunku w PLN i w walutach obcych

Prowadzenie każdego kolejnego rachunku w PLN lub w pozostałych walutach

20 zł

Prowadzenie rachunku bieżącego przeznaczonego do obsługi dotacji/dopłat

 

Rachunek przeznaczony wyłącznie do przechowywania środków pochodzących z dotacji przyznanej z budżetu państwa na określone cele / środków pochodzących z programów finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dokonywania rozliczeń z wykorzystaniem tych środków

20 zł

Prowadzenie rachunku VAT

bez opłat

2

Pakiet Assistance dla posiadacza rachunku

3

db Inwestuj w Przyszłość Pasja Oszczędzania II

4

Przelewy

4.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

4.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.1) 2) oraz na konto w innym banku realizowany w systemie Elixir

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

25 zł

4.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

40 zł

4.1.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska5)

5) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Rozdziale III Czynności w obrocie dewizowym niniejszego załącznika.

SEPA

25 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

40 zł

4.2

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

4.2.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

4.2.b

na konto w innym banku realizowany w systemie

Elixir

bez opłat

Express Elixir2) oraz BlueCash2)

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

10 zł

SORBNET

20 zł

4.2.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska5)

5) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Rozdziale III Czynności w obrocie dewizowym niniejszego załącznika.

SEPA

bez opłat

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

20 zł

4.2.d

realizowany w systemie Przelew242)

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

5

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

5.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

6 zł

6

Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

6.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

6.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

bez opłat

7

Definiowanie, zmiana zlecenia stałego realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A

bez opłat

8

Polecenia zapłaty1) 2)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2) Opłaty wymienione w pkt 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt 3), 4) pobierane są od płatnika (dłużnika).

8.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty

1,50 zł

8.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika – za każdy komunikat odmowy

bez opłat

8.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

8.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

8.3.b

w innym banku

bez opłat

8.4

Realizacja odwołania niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

3 zł

9

Czeki w obrocie krajowym1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

9.1

Potwierdzenie czeku

10 zł

9.2

Inkaso czeków

20 zł

10

Wyciąg z rachunku

10.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

10.2

Wyciąg papierowy odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

4 zł

10.3

Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

4 zł

10.4

Wyciąg z rachunku wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej

bez opłat

10.5

w formie komunikatu SWIFT:1)

1) Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

10.5.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

10.5.b

MT941 lub MT9422)

2) Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

10.6

duplikat wyciągu

5 zł

11

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone

 

Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, dla których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu.

bez opłat

Więcej w dziale: Załącznik 2 - Pakiety i konta: