Pakiet M - Czynności w obrocie dewizowym

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Polecenia wypłaty

1.1

Polecenia wypłaty przychodzące na rachunek w Santander Bank Polska S.A.:

 

Opłaty wskazane w ppkt 1) nie dotyczą transakcji, których koszty Santander Bank Polska S.A. ponosi płatnik (zleceniodawca) – opłaty za tego typu transakcje pobierane są zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji dla Banków.

1.1.a

SEPA

przychodzące z krajów EOG innych niż Polska

bez opłat

pozostałe

bez opłat

1.1.b

pozostałe polecenia wypłaty przychodzące:

przychodzące z krajów EOG innych niż Polska

bez opłat

pozostałe

bez opłat

1.2

Polecenia wypłaty wychodzące; z wyłączeniem Poleceń wypłaty wychodzących w EUR do krajów EOG innych niż Polska

1.2.a

złożone za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

  • SEPA

bez opłat

  • pozostałe

0,15%, min. 30,00 zł maks. 187,50 zł

1.2.b

złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.

  • SEPA

0,35%, min. 60,00 zł maks. 300,00 zł

  • pozostałe

0,30%, min. 50,00 zł maks. 250,00 zł

1.3

Opłaty i prowizje dodatkowe do poleceń wypłaty wychodzących:

1.3.a

wysłanie polecenia wypłaty w trybie:

– pilnym – zlecenia złożone w placówce Santander Bank Polska S.A.lub za pośrednictwem usług bankowości elektroniczne

bez opłat

– ekspresowym - w tym polecenie wypłaty TARGET - zlecenie złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

50,00 zł

1.3.b

zryczałtowana opłata, gdy koszty banków trzecich ponosi płatnik (zleceniodawca) – opcja kosztowa OUR

65,00 zł

1.4

Elektroniczne potwierdzenie polecenia wypłaty:

1.4.a

zawarcie i aktywacja umowy

20,00 zł

1.4.b

potwierdzenie polecenia wypłaty (za sztukę)

3,00 zł

1.5

Wydanie kopii polecenia wypłaty – komunikatu SWIFT (za każdy komunikat)

15,00 zł

1.6

Usługa dotycząca realizacji przychodzących komunikatów MT101:

1.6.a

zawarcie umowy o realizację komunikatów MT101 („Umowa MT101”) i aktywacja usługi

200,00 zł

1.6.b

w przypadku braku w Umowie MT101 zapisów dotyczących prowizji za realizację komunikatów MT101:

  • przelew ELIXIR lub polecenie wypłaty SEPA w EUR do krajów EOG innych niż Polska

6,00 zł

  • przelew SORBNET lub polecenie wypłaty pozostałe w trybie zwykłym lub ekspresowym w EUR do krajów EOG innych niż Polska

5,00 zł

  • pozostałe polecenia wypłaty

Zgodnie ze stawkami wskazanymi w niniejszym rozdziale dla poleceń wypłaty

1.7

Czynności niestandardowe dotyczące poleceń wypłaty – zlecenie potwierdzenia uznania konta odbiorcy poleceniem wypłaty wysłanym z Santander Bank Polska S.A., zmiany szczegółów polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A. anulowania polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A.

 

Opłata pobierana jest bez względu na skuteczność wykonania dyspozycji przez inne banki.

100,00 zł

1.8

Odwołanie polecenia wypłaty wychodzącego nie wysłanego z Santander Bank Polska S.A.

20,00 zł

1.9

Zwrot polecenia wypłaty wysłanego z Santander Bank Polska S.A. wykonany przez bank trzeci

100,00 zł

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w poniższej tabeli znajdują się w Rozdziale I Pakiety i Konta niniejszego załącznika

Więcej w dziale: Czynności w obrocie dewizowym: