Pozostałe prowizje i opłaty (załącznik 3)

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Związane z obsługą rachunku

1.1

Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki

bez opłat

1.2

Przyjęcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne niż w pkt. 1.1

min. 20 zł

1.3

Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z zabezpieczeniem należności Banku (udzielenie kredytu, pożyczki)

bez opłat

1.4

Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, związana z celem innym niż wymieniony w pkt. 1.3

20,00 zł

1.5

Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji

 

Uwaga:

  1. Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie realizacji transakcji dokonanej w placówce Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej transakcji.
  2. Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są 5-go dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złożone.

10,00 zł

1.6

Sporządzenie historii obrotów na rachunku bankowym (za każdy rozpoczęty miesiąc)

20,00 zł

1.7

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku

20 zł + 5,00 zł za każdy dodatkowy rachunek

1.8

Sporządzenie opinii bankowej

min. 50,00 zł

1.9

Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów.

10,00 zł

1.10

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz ich części (opłaty pobierane są z rachunku)

 

Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).

0,50% min.10 zł

2

Inne

2.1

Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)

20,00 zł

2.2

Wysłanie monitu

20,00 zł

2.3

Sporządzenie/wydanie potwierdzenia o stanie zobowiązań lub należności Klienta na potrzeby firm audytorskich lub biegłych rewidentów upoważnionych przez Klienta

20 zł + 50,00% za lata ubiegłe

2.4

Przedstawienie weksla do inkasa

ustalana indywidualnie

2.5

Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla

50,00 zł

2.6

Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia weksla

ustalana indywidualnie

3

Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne

wg umowy

4

Elektroniczna Identyfikacja Należności – realizacja płatności w ramach usługi

 

Opłata pobierana do piątego dnia następnego miesiąca

wg umowy

5

Wymiana banknotów/bilonu na banknoty/bilon o innych nominałach (dotyczy wyłącznie złotych , prowizja liczona jest od kwoty wymiany)

5% min. 10 zł

Więcej w dziale: Inne opłaty i prowizje wycofane z bieżącej oferty: