Pozostałe prowizje i opłaty

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Związane z obsługą rachunku

1.1

Przyjęcie dyspozycji blokady środków celem zabezpieczenia kredytu lub pożyczki

bez opłat

1.2

Przyjęcie dyspozycji blokady środków na określone cele, inne niż w pkt. 1.1

min. 20 zł

1.3

Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym związanych z zabezpieczeniem należności Banku (udzielenie kredytu, pożyczki)

bez opłat

1.4

Cesja środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, związana z celem innym niż wymieniony w pkt. 1.3

20,00 zł

1.5

Sporządzenie na wniosek klienta potwierdzenia realizacji jednej transakcji

 
  1. Opłata nie jest pobierana za potwierdzenie realizacji transakcji dokonanej w placówce Santander Bank Polska S.A., gdy potwierdzenie jest odbierane bezpośrednio po wykonaniu tej transakcji.

  2. Opłaty za potwierdzenia zamówione za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej pobierane są piątego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym zamówienie zostało złożone.

10,00 zł

1.6

Sporządzenie historii obrotów na rachunku bankowym (za każdy rozpoczęty miesiąc)

20,00 zł

1.7

Wydanie zaświadczenia o posiadaniu rachunku lub stanu rachunku

20 zł + 5,00 zł za każdy dodatkowy rachunek

1.8

Sporządzenie opinii bankowej

min. 50,00 zł

1.9

Wydanie potwierdzenia zgodności podpisu z wzorem na karcie wzorów podpisów.

10,00 zł

1.10

Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu oraz ich części (opłaty pobierane są z rachunku)

 

Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A. (odpowiednio: przelew realizowany w systemie Elixir lub przelew na konto w Santander Bank Polska S.A.).

0,50% min.10 zł

2

Inne

2.1

Zastrzeżenie / odwołanie zastrzeżenia w Systemie DZ blankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych (niezależnie od ilości zastrzeganych dokumentów)

20,00 zł

2.2

Wysłanie monitu

20,00 zł

2.3

Sporządzenie/wydanie potwierdzenia o stanie zobowiązań lub należności Klienta na potrzeby firm audytorskich lub biegłych rewidentów upoważnionych przez Klienta

20 zł + 50,00% za lata ubiegłe

2.4

Przedstawienie weksla do inkasa

ustalana indywidualnie

2.5

Realizacja płatności z tytułu inkasa weksla

50,00 zł

2.6

Zgłoszenie weksla do protestu w razie niezapłacenia weksla

ustalana indywidualnie

3

Inne usługi nieprzewidziane w Taryfie opłat i prowizji lub szczególnie pracochłonne

wg umowy

4

Elektroniczna Identyfikacja Należności – realizacja płatności w ramach usługi

 

Opłata pobierana do piątego dnia następnego miesiąca

wg umowy