Produkty kredytowe

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Prowizja przygotowawcza

1.1

Przedłużenie lub zwiększenie kwoty kredytu lub poręczenia; za wyjątkiem pkt.: 1.2

jednorazowo od kwoty, ustalana indywidualnie

1.2

Przedłużenie lub zwiększenie kwoty kredytu w BRI

jednorazowo od kwoty, od 0,25% min. 50,00 zł

1.3

Przedłużenie lub zwiększenie kwoty w linii wielozadaniowej

jednorazowo od kwoty, ustalana indywidualnie

2

Prowizja od uruchomienia kredytu

2.1

Prowizja od uruchomienia kredytu/gwarancji w ramach linii wielozadaniowej

jednorazowo od kwoty, ustalana indywidualnie

3

Prowizja za gotowość

3.1

Prowizja za gotowość pobierana od kwoty niewykorzystania postawionego do dyspozycji kredytu

 

dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku bieżącym, linia debetowa)

miesięcznie, ustalana indywidualnie

4

Prowizja modyfikacyjna – za zmianę warunków kredytu/ poręczenia/ gwarancji na wniosek klienta (Aneks do umowy)

4.1

Zmiana waluty kredytu (przewalutowanie)

jednorazowo od przewalutowanej kwoty, ustalana indywidualnie

4.2

Pozostałe zmiany warunków umowy

jednorazowo od kwoty kredytu, której dotyczy zmiana, ustalana indywidualnie

5

Prowizja Rekompensacyjna

5.1

Przedterminowa spłata kredytu

 

nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym, linii debetowej, kredytu obrotowego odnawialnego, oraz kredytu na zakup papierów wartościowych z wyłączeniem sytuacji gdy klient wypowie umowę kredytu

jednorazowo od kwoty spłaty, ustalana indywidualnie

5.2

Wypowiedzenie umowy kredytu – dotyczy odnawialnych linii kredytowych (kredyt w rachunku bieżącym, linia debetowa, kredyt obrotowy odnawialny)

jednorazowo od kwoty wypowiedzenia, ustalana indywidualnie

6

Pozostałe czynności

6.1

Korzystanie z poręczenia lub awalu

miesięcznie od kwoty aktualnego zaangażowania, od 0,20% min. 50,00 zł

6.2

Wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów, lub innych tytułów na wniosek Klienta będącego stroną umowy

 

dotyczy umów zawartych do 9.11.2018 r.

jednorazowo 50 zł

6.3

Sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela odpisu umowy

jednorazowo, 40 zł