Taryfa Biznes Pakiet MINI

Konto w złotych polskich

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1

Prowadzenie konta (miesięcznie)

10 zł

Prowadzenie rachunku pomocniczego w PLN oraz rachunku bieżącego walutowego (miesięcznie)

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.1) 3) oraz na konto w innym banku realizowany w systemie Elixir

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

3) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

25 zł

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

40 zł

2.1.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska 7):

7) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A: Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII: Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

25 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

40 zł

2.2

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.2.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.2.b

na konto w innym banku realizowany w systemie

Elixir

1,50 zł / bez opłat2)

2) Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych.

Express Elixir3) oraz BlueCash3)

3) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

10 zł

SORBNET

20 zł

2.2.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska 7):

7) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A: Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII: Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

1,50 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

20 zł

2.2.d

realizowany w systemie Przelew24 3)

3) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku.1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

3 zł

4

Definiowanie, zmiana zlecenia stałego realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3 zł

5

Polecenie zapłaty 1) 2)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2) Opłaty wymienione w pkt 5.1 i 5.2 pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt 5.3 i 5.4 pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty 3)

3) Opłata niedostępna dla kont w taryfie: Rachunek Depozytowy w Pakieciea), Rachunek Depozytowyb), Rachunek Depozytowy - Taryfa Negocjowanac)

a) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A. S.A. – OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

b) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

c) Ma zastosowanie do Rachunków Depozytowych, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na indywidualnie ustalonych warunkach (tj. dla których ustalono przynajmniej jeden warunek odbiegający od warunków standardowych), bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.

2 zł

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika

  • za każdy komunikat odmowy 3)

3) Opłata niedostępna dla kont w taryfie: Rachunek Depozytowy w Pakieciea), Rachunek Depozytowyb), Rachunek Depozytowy - Taryfa Negocjowanac)

a) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A. S.A. – OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

b) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

c) Ma zastosowanie do Rachunków Depozytowych, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na indywidualnie ustalonych warunkach (tj. dla których ustalono przynajmniej jeden warunek odbiegający od warunków standardowych), bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.

2 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.3.b

w innym banku

2 zł

5.4

Realizacja odwołania niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

2 zł

6

Wpłata gotówki

6.1

Wpłata otwarta realizowana przez posiadacza konta albo w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem konta1)

1) Opłata nie dotyczy wpłat na:

a) konta klientów indywidualnych: oszczędnościowe, lokatę terminową oraz na Konto Private Banking,

b) rachunki wymienione w części IA, rozdział III oraz konta depozytowe papierów wartościowych

0,65% min. 20 zł

6.2

Wpłata zamknięta realizowana:

 

Prowizje za realizację wpłat zamkniętych wymienionych w podpunktach a, b, c są pobierane w dniu realizacji wpłaty przez Santander Bank Polska S.A.

6.2.a

w kasie placówki Santander Bank Polska S.A.

0,5% min. 10 zł + VAT

6.2.b

w skarbcu nocnym sieci Santander Bank Polska SA oraz we wrzutni on-line

0,4% min. 10 zł + VAT

6.2.c

w Centrum Obsługi Gotówki

0,3% min. 10 zł + VAT

6.3

Wpłata we wpłatomatach sieci Santander Bank Polska S.A. (dotyczy wpłat w PLN)1)

Usługa niedostępna dla kont w taryfie: Rachunek Depozytowy w Pakieciea), Rachunek Depozytowyb), Rachunek Depozytowy - Taryfa Negocjowanac)

a) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I C TARYFY DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH SANTANDER BANK POLSKA S.A. S.A. – OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

b) Ma zastosowanie do rachunków, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na warunkach określonych w CZĘŚCI I B TARYFY OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SANTANDER BANK POLSKA S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.

c) Ma zastosowanie do Rachunków Depozytowych, które przed 27.10.2014 r. prowadzone były na indywidualnie ustalonych warunkach (tj. dla których ustalono przynajmniej jeden warunek odbiegający od warunków standardowych), bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.

bez opłat

6.4

Wpłata pocztowa zamknięta

wg umowy

6.5

Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

6.6

Opłaty i prowizje dodatkowe:

6.6.a

wpłata bilonu w walutach wymienialnych (prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

6.6.b

wpłata bilonu w złotych polskich powyżej 50 sztuk(prowizja liczona jest od kwoty wpłaty w bilonie)

5% min. 10 zł

6.6.c

skarbiec nocny - wydanie karty magnetycznej / klucza do skarbca

cena zakupu + 10% + VAT

6.6.d

wpłata zamknięta - przygotowana niezgodnie z zapisami umowy /deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej)

50 zł + VAT

7

Wypłata gotówki

7.1

W placówce Santander Bank Polska S.A. 1)

1) Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki przy użyciu kart płatniczych określone zostały w Części 1A, w Rozdziale VI.

0,65% min. 20 zł

7.2

W bankomacie, autoryzowana kodem BLIK 2)

2) Opłaty i prowizje za wypłatę gotówki autoryzowaną kodem BLIK określone zostały w Części 1A, w Rozdziale IV.

7.2.1

w bankomatach sieci Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

7.2.2

w bankomatach poza siecią Santander Bank Polska S.A

bez opłat

7.3

Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej)

0,3% min.100 zł

7.4

Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pieniężnych

wg umowy

8

Czeki w obrocie krajowym 1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

8.1

Potwierdzenie czeku

15 zł

8.2

Inkaso czeków

20 zł

9

Wyciąg z rachunku

9.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

9.2

w formie komunikatu SWIFT1):

1) Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

9.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

9.2.b

MT941 lub MT9422)

2) Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu
kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

9.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

9.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

9.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

9.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

9.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

9.3.e

wysyłany listem poleconym1)

1) Opłata dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

15 zł

9.4

duplikat wyciągu

5 zł

9.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

10

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone

 

Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, dla których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu.

150 zł/ bez opłat1)

Dotyczy taryf byłego Kredyt Banku S.A. zmienianych na konta prowadzone w taryfach wskazanych w Części 1A, w Rozdziale II

  1. Opłaty i prowizje dla rachunków bieżących i pomocniczych:
    • EKSTRABIZNES MIESZKAJ, EKSTRABIZNES LEX, EKSTRABIZNES MEDYK oraz EKSTRAPASTORES pobierane są odpowiednio zgodnie z taryfą cenową Rachunek EKSTRABIZNES a) lub Rachunek EKSTRABIZNES b),
    • dla jednostek budżetowych pobierane są odpowiednio zgodnie z taryfą cenową Rachunek EKSTRABIZNES b) lub Taryfa Biznes Pakiet MAXI,
    • dla podmiotów gospodarczych i finansowych pobierane są odpowiednio zgodnie z taryfą cenową Rachunek EKSTRABIZNES a), Taryfa Biznes Pakiet MAXI, bez względu na dotychczasową nazwę pakietu lub pozycji cenowej, w których były prowadzone.
  2. Zamknięcie rachunku bieżącego określonego w niniejszym Załączniku nr 1 lub zmiana takiego rachunku na inny rodzaj, oznacza, że za świadczenie poszczególnych usług dostępnych w ramach Rachunku Depozytowego w Pakiecie, Bank pobierze opłaty i prowizje zgodnie z brzmieniem taryfy cenowej jak dla Rachunku Depozytowego.
Więcej w dziale: Załącznik 1 - Konta firmowe: