Ubezpieczenia

Produkt wycofany z oferty

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka
1

Ubezpieczenia do kart płatniczych:

 

Użytkownik Karty przystępujący do ubezpieczenia przy zawarciu umowy o nową kartę nie ponosi opłaty za ubezpieczenie przez pierwsze 2 miesiące od dnia objęcia ochroną ubezpieczeniową.

1.1

Pakiet Ubezpieczeń Finansowych Pewne Pieniądze do kart Visa Business Debit (do 2.04.2024 r. Visa Business Electron)i MasterCard Bussines Debit - opłata miesięczna za udostępnienie ubezpieczenia

3 zł

2

Ubezpieczenie Biznes Gwarant (oferowane do 27.03.2015 r.). Opłata za udostępnienie ubezpieczenia):

2.1

Kredyty na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Kredyty Biznes Ekspres Hipoteka, Kredyty obrotowe, Kredyty inwestycyjne (z wyłączeniem Biznes Hipoteka):

2.1.a

kredyty o okresie kredytowania do 36 miesięcy – opłata jednorazowa

Okres trwania kredytu (liczba dni) / 365 x Opłata roczna

gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2)

2.1.b

kredyty o okresie kredytowania powyżej 36 miesięcy:

 • pierwsza opłata (jednorazowa) za okres od postawienia kredytu do dyspozycji do dnia, w którym upływa 36 miesiąc trwania umowy kredytu,

Okres trwania kredytu (liczba dni / 365 x Opłata roczna

gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 2)

 • kolejna opłata (roczna) pobierana w okresie od dnia następującego po dniu, w którym upłynął 36 miesiąc trwania umowy kredytu do dnia zakończenia umowy kredytu.

Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 1)

2.2

Kredyty w rachunku bieżącym – opłata jednorazowa

Okres trwania kredytu (liczba dni) / 365 x Opłata roczna

gdzie: Opłata roczna = Suma iloczynów Podstaw naliczenia składki ubezpieczeniowej 3) i Wskaźników składki ubezpieczeniowej 4)

1) Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej:

 • śmierć, Całkowita niezdolność do pracy,

Iloczyn Udziału i sumy Salda zadłużenia i niewykorzystanej kwoty kredytu wynikającej z Umowy kredytu na dzień naliczania opłaty za ubezpieczenie Biznes Gwarant bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia

 • Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Pobyt w szpitalu.

Rata kapitałowa przypadająca na dzień naliczania opłaty za Ubezpieczenie Biznes Gwarant zgodna z pierwszym harmonogramem spłat

2) Wskaźnik składki ubezpieczeniowej:

 • śmierć,

1,749%

 • Całkowita niezdolność do pracy,

0,141%

 • Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku,

3,890%

 • Pobyt w szpitalu.

10,010%

3) Podstawa naliczenia składki ubezpieczeniowej:

 • śmierć, Całkowita niezdolność do pracy,

Iloczyn Udziału i kwoty postawionego do dyspozycji kredytu, wynikającej z Umowy kredytu bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia

 • Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku, Pobyt w szpitalu.

Postawiona do dyspozycji kwota kredytu wynikająca z Umowy kredytu bez uwzględnienia kwoty opłaty za udostępnienie ubezpieczenia

4) Wskaźnik składki ubezpieczeniowej:

 • śmierć,

1,749%

 • Całkowita niezdolność do pracy,

0,141%

 • Czasowa niezdolność do pracy wskutek Nieszczęśliwego wypadku,

0,144%

 • Pobyt w szpitalu.

0,369%

3

Ubezpieczenie Nieruchomości lub Nieruchomości w budowie (oferowane do 27.03.2015 r.), Opłata roczna, naliczana jako iloczyn sumy ubezpieczenia i podanej poniżej odpowiedniej Stawki:

3.1

ubezpieczenie Nieruchomości

0,08%

3.2

ubezpieczenie Nieruchomości w budowie

0,2%

3.3

Ubezpieczenie Ruchomości, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie Home Assistance (dostępne w trzech wariantach, w zależności od wysokości sum ubezpieczenia)

3.3.a

I Wariant

120 zł

3.3.b

II Wariant

250 zł

3.3.c

III Wariant

380 zł

Postanowienia ogólne:

 1. Nie zapewnienie środków na rachunku bankowym wskazanym do poboru opłaty za ubezpieczenie w wysokości wystarczającej do pobrania przez Santander Bank Polska S.A. opłat określonych w niniejszym Załączniku będzie skutkowało brakiem lub zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z zapisami odpowiednich Warunków ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej oraz definicji Udziału i Salda zadłużenia określone są w odpowiednich dla danego ubezpieczenia Warunkach ubezpieczenia.