Konto Firmowe Godne Polecenia

Konto Firmowe Godne Polecenia

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

 Przypis

Konta w złotych polskich

1a

Prowadzenie konta (konto podstawowe; opłata miesięczna)

0 zł/25 zł

 Przypis

Opłata za prowadzenie konta wynosi 0 PLN w przypadku wykonania w danym miesiącu jednego przelewu do ZUS o minimalnej wartości 200 zł ze wskazanego konta. W przypadku niespełnienia ww. warunku opłata za prowadzenie konta wynosi 25 zł miesięcznie i jest pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nie wykonano płatności.

Dopuszczalne jest otwarcie tylko jednego konta podstawowego.

1b

Prowadzenie konta (konto dodatkowe; opłata miesięczna)

25 zł

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A. oraz na konto w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

 Przypis

Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

12 zł

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

20 zł

2.1.c

opłata dodatkowa za przelew realizowany w systemie SORBNET o wartości poniżej 1 mln zł

40 zł

2.1

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie

ELIXIR

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

bez opłat/ 1 zł

 Przypis

Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych.

Dotyczy pierwszych 15 przelewów realizowanych z konta podstawowego w danym miesiącu kalendarzowym.

Nie dotyczy kont dodatkowych w PLN.

Express ELIXIR

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

8 zł

BlueCash

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

8 zł

SORBNET

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

15 zł

2.1.c

opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości poniżej 1 mln zł

20 zł

2.1.d

realizowany w systemie Przelew24

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

3 zł

4

Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia stałego realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3,00 zł

5

Polecenia zapłaty

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

Opłaty wymienione w pkt. 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt. 3), 4) i 5) pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty

 Przypis

Opłaty pobierane są od odbiorcy (wierzyciela)

2 zł

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika – za każdy komunikat odmowy

 Przypis

Opłaty pobierane są od odbiorcy (wierzyciela)

2 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

 Przypis

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.3.b

w innym banku

2 zł

5.4

Odwołanie niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

 Przypis

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

2 zł

5.5

Cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty

 Przypis

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

5 zł

6

Wpłaty i wypłaty gotówki

Zgodnie z Rozdziałem V

7

Czeki w obrocie krajowym

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

7.1

Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet)

 Przypis

Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

1 zł

7.2

Wysłanie blankietów czekowych pocztą

 Przypis

Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

6 zł

7.3

Potwierdzenie czeku

15 zł

7.4

Inkaso czeków

20 zł

8

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

8.2

w formie komunikatu SWIFT:

 Przypis

Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

8.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

8.2.b

MT941 lub MT942

 Przypis

Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

8.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

8.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

8.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

8.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

8.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

8.3.e

wysyłany listem poleconym

 Przypis

Opłata za wyciąg wysyłany listem poleconym dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

15 zł

8.4

duplikat wyciągu

5 zł

8.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

9

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone

 Przypis

Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, na których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu.

150 zł

 Przypis

Nie dotyczy konwersji pomiędzy kontami: Kontem Godnym Polecenia a Kontem Godnym Polecenia Premium. Dotyczy rachunków podstawowych i dodatkowych.

Więcej w dziale: Konta firmowe - opłaty za prowadzenie konta oraz krajowy obrót bezgotówkowy: