Taryfa  Negocjowana

Taryfa Negocjowana

 

Konta w złotych polskich i walutach obcych

Obowiązuje dla kont firmowych prowadzonych na indywidualnie ustalonych warunkach w tym również dla kont, które w dniu poprzedzającym dzień 1.10.2010 r. były prowadzone na indywidualnie ustalonych warunkach w Taryfie Standardowej.

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1a

Prowadzenie konta (konto podstawowe; opłata miesięczna)

150 zł (opłata dotyczy pierwszego konta w PLN funkcjonującego na indywidualnie ustalonych warunkach)

1b

Prowadzenie konta (konto dodatkowe; opłata miesięczna)

60 zł (opłata dotyczy każdego innego konta prowadzonego w tej taryfie)

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A. oraz na konto w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

 

Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

20 zł

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

40 zł

2.1.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska:

 

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

20 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

40 zł

2.

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.2.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.2.b

na konto w innym banku realizowany w systemie

ELIXIR

2 zł

Express ELIXIR oraz BlueCash

 

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

10 zł

SORBNET

20 zł

2.2.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska:

 

Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

2 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

20 zł

2.2.d

realizowany w systemie Przelew24

 

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku

 

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

3 zł

4

Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia stałego realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3 zł

5

Polecenia zapłaty

 

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

Opłaty wymienione w pkt. 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt. 3), 4) i 5) pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty

 

Opłaty pobierane są od odbiorcy (wierzyciela)

2 zł

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika – za każdy komunikat odmowy

 

Opłaty pobierane są od odbiorcy (wierzyciela)

2 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

 

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.3.b

w innym banku

2 zł

5.4

Odwołanie niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

 

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

2 zł

5.5

Cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty

 

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

5 zł

6

Czeki w obrocie krajowym

 

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

6.1

Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet)

 

Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

1 zł

6.2

Wysłanie blankietów czekowych pocztą

 

Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

6 zł

6.3

Potwierdzenie czeku

15 zł

6.4

Inkaso czeków

20 zł

7

Wyciąg z rachunku

7.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

7.2

w formie komunikatu SWIFT:

 

Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

7.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

7.2.b

MT941 lub MT942

 

Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

7.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

7.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

7.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

7.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

7.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

7.3.e

wysyłany listem poleconym

 

Opłata dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

10 zł

7.4

duplikat wyciągu

5 zł

7.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

8

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone

 

Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, na których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu.

bez opłat

Więcej w dziale: Konta firmowe - opłaty za prowadzenie konta oraz krajowy obrót bezgotówkowy: