Taryfa Biznes Pakiet Optimum

Taryfa Biznes Pakiet Optimum

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

 Przypis

Konta w walutach obcych

1a

Prowadzenie konta (konto podstawowe; opłata miesięczna)

25 zł

 Przypis

Posiadacze podstawowego konta Konto Firmowe Godne Polecenia mają prawo do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego dodatkowego konta w Taryfie Biznes Pakiet Optimum w jednej ze wskazanych walut: EUR, USD, GBP. Prowadzenie każdego kolejnego konta w którejkolwiek ze wskazanych walut podlega opłatom zgodnie z Taryfą Biznes Pakiet Optimum. Likwidacja podstawowego konta w PLN również powoduje pobieranie opłat za konto walutowe zgodnie z Taryfą Biznes Pakiet Optimum.

Posiadacze podstawowego konta Konto Firmowe Godne Polecenia Premium mają prawo do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich dodatkowych kont w Taryfie Biznes Pakiet Optimum we wskazanych walutach: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK oraz do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich dodatkowych kont w PLN. W przypadku waluty NOK, SEK, DKK, CZK, otwarcie konta jest uzależnione od pozytywnej decyzji Banku. Likwidacja podstawowego konta w PLN powoduje pobieranie opłat za dodatkowe konta zgodnie z taryfą Biznes Pakiet Optimum, W przypadku kont dodatkowych w PLN zamknięcie konta podstawowego jest równoznaczne z decyzją o zmianie taryfy, w której prowadzone jest konto na taryfę dla konta dodatkowego Konto Firmowe Godne Polecenia.

1b

Prowadzenie konta (konto dodatkowe; opłata miesięczna)

25 zł

 Przypis

Posiadacze podstawowego konta Konto Firmowe Godne Polecenia mają prawo do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie jednego dodatkowego konta w Taryfie Biznes Pakiet Optimum w jednej ze wskazanych walut: EUR, USD, GBP. Prowadzenie każdego kolejnego konta w którejkolwiek ze wskazanych walut podlega opłatom zgodnie z Taryfą Biznes Pakiet Optimum. Likwidacja podstawowego konta w PLN również powoduje pobieranie opłat za konto walutowe zgodnie z Taryfą Biznes Pakiet Optimum.

Posiadacze podstawowego konta Konto Firmowe Godne Polecenia Premium mają prawo do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich dodatkowych kont w Taryfie Biznes Pakiet Optimum we wskazanych walutach: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK oraz do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich dodatkowych kont w PLN. W przypadku waluty NOK, SEK, DKK, CZK, otwarcie konta jest uzależnione od pozytywnej decyzji Banku. Likwidacja podstawowego konta w PLN powoduje pobieranie opłat za dodatkowe konta zgodnie z taryfą Biznes Pakiet Optimum, W przypadku kont dodatkowych w PLN zamknięcie konta podstawowego jest równoznaczne z decyzją o zmianie taryfy, w której prowadzone jest konto na taryfę dla konta dodatkowego Konto Firmowe Godne Polecenia.

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A. oraz na konto w innym banku realizowany w systemie ELIXIR

 Przypis

Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

bez opłat

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2.1.c

opłata dodatkowa za przelew realizowany w systemie SORBNET o wartości poniżej 1 mln zł

2.1

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie

ELIXIR

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

Express ELIXIR

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

BlueCash

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

SORBNET

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2.1.c

opłata dodatkowa za przelew w systemie SORBNET o wartości poniżej 1 mln zł

2.1.d

realizowany w systemie Przelew24

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

4

Definiowanie, zmiana, usunięcie zlecenia stałego realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3 zł

5

Polecenia zapłaty

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

Opłaty wymienione w pkt. 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt. 3), 4) i 5) pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty

 Przypis

Opłaty pobierane są od odbiorcy (wierzyciela)

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika – za każdy komunikat odmowy

 Przypis

Opłaty pobierane są od odbiorcy (wierzyciela)

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

 Przypis

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

5.3.b

w innym banku

5.4

Odwołanie niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

 Przypis

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

5.5

Cofnięcie zgody na realizację polecenia zapłaty

 Przypis

Opłaty pobierane są od płatnika (dłużnika)

6

Wpłaty i wypłaty gotówki

Zgodnie z Rozdziałem V

7

Czeki w obrocie krajowym

 Przypis

Usługa niedostępna dla kont walutowych.

7.1

Zamówienie blankietów czekowych (za jeden blankiet)

 Przypis

Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

7.2

Wysłanie blankietów czekowych pocztą

 Przypis

Opłata za zamówienie blankietów czekowych i wysłanie zamówionych blankietów pocztą pobierana jest w momencie przyjęcia zamówienia.

7.3

Potwierdzenie czeku

7.4

Inkaso czeków

8

Wyciąg z rachunku

8.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

8.2

w formie komunikatu SWIFT:

 Przypis

Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

8.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

8.2.b

MT941 lub MT942

 Przypis

Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

8.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

8.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

8.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

8.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

8.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

8.3.e

wysyłany listem poleconym

 Przypis

Opłata za wyciąg wysyłany listem poleconym dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

15 zł

8.4

duplikat wyciągu

5 zł

8.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

9

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone

 Przypis

Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, na których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu.

150 zł

Więcej w dziale: Konta firmowe - opłaty za prowadzenie konta oraz krajowy obrót bezgotówkowy: