Konto Firmowe Godne Polecenia Premium

Konto Firmowe Godne Polecenia Premium

Konto w złotych polskich

Produkt w bieżącej ofercie

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Santander Bank Polska S.A. za czynności bankowe dla firm.

Stawka

1a

Prowadzenie konta (konto podstawowe; opłata miesięczna)

70 zł2)

2) Dopuszczalne jest otwarcie tylko jednego konta podstawowego.

1b

Prowadzenie konta (konto dodatkowe; opłata miesięczna)

0 zł4)

4) Posiadacze podstawowego konta Konto Firmowe Godne Polecenia Premium mają prawo do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich dodatkowych kont w Taryfie Biznes Pakiet Optimum we wskazanych walutach: EUR, USD, GBP, CHF, NOK, SEK, DKK, CZK oraz do zwolnienia z opłaty miesięcznej za prowadzenie wszystkich dodatkowych kont w PLN. W przypadku waluty NOK, SEK, DKK, CZK, otwarcie konta jest uzależnione od pozytywnej decyzji Banku. Likwidacja podstawowego konta w PLN powoduje pobieranie opłat za dodatkowe konta zgodnie z taryfą Biznes Pakiet Optimum, W przypadku kont dodatkowych w PLN zamknięcie konta podstawowego jest równoznaczne z decyzją o zmianie taryfy, w której prowadzone jest konto na taryfę dla konta dodatkowego Konto Firmowe Godne Polecenia o ile strony nie umówią się inaczej.

2

Przelewy

2.1

Przelew złożony w placówce Santander Bank Polska S.A.:

2.1.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.1) 2) oraz na konto w innym banku realizowany w systemie Elixir

1) Opłaty nie pobiera się w przypadku przelewów realizowanych na rachunki kredytowe i lokaty terminowe.

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

25 zł

2.1.b

na konto w innym banku realizowany w systemie SORBNET

40 zł

2.1.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska:7)

7) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

25 zł

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym)

40 zł

2.2

Przelew złożony za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej:

2.2.a

na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

2.2.b

na konto w innym banku realizowany w systemie:

Elixir

1,30 zł/ bez opłat3) 5) 6)/

3) Dotyczy przelewów na rachunki ZUS i organów podatkowych.

5) Nie dotyczy kont dodatkowych w PLN.

6) Dotyczy pierwszych 100 przelewów realizowanych z konta podstawowego w danym miesiącu kalendarzowym.

Express Elixir2) oraz BlueCash

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

10 zł

SORBNET

20 zł

2.2.c

polecenie wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska:7)

7) Opłaty za czynności w obrocie dewizowym inne niż określone w niniejszej tabeli znajdują się w Części 1A, Produkty i usługi będące w bieżącej ofercie, w Rozdziale VIII Czynności w obrocie dewizowym.

SEPA

1,30 zł/ bez opłat5) 6)

5) Nie dotyczy kont dodatkowych w PLN.

6) Dotyczy pierwszych 100 przelewów realizowanych z konta podstawowego w danym miesiącu kalendarzowym.

pozostałe (w trybie zwykłym lub ekspresowym),

20 zł

2.2.d

realizowany w systemie Przelew24 2)

2) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

0,50 zł

3

Zlecenia stałe złożone w placówce Santander Bank Polska S.A. lub za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej

3.1

Realizacja zlecenia na konto w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

3.2

Realizacja zlecenia na konto w innym banku 1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

3 zł

4

Definiowanie, zmiana zlecenia stałego, realizowane w placówce Santander Bank Polska S.A.

3 zł

5

Polecenia zapłaty 1) 2)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

2) Opłaty wymienione w pkt. 1) i 2) pobierane są od odbiorcy (wierzyciela), opłaty wymienione w pkt. 3), 4) pobierane są od płatnika (dłużnika).

5.1

Uznanie rachunku odbiorcy (wierzyciela) z tytułu realizacji polecenia zapłaty

2 zł

5.2

Przekazanie odbiorcy (wierzycielowi) komunikatu o odmowie realizacji polecenia zapłaty przez bank płatnika – za każdy komunikat odmowy

2 zł

5.3

Realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek odbiorcy prowadzony:

5.3.a

w Santander Bank Polska S.A.

bez opłat

5.3.b

w innym banku

2 zł

5.4

Realizacja odwołania niewykonanego polecenia zapłaty lub zwrot zrealizowanego polecenia zapłaty

2 zł

6

Czeki w obrocie krajowym1)

1) Usługa niedostępna dla kont walutowych.

6.1

Potwierdzenie czeku

15 zł

6.2

Inkaso czeków

20 zł

7

Wyciąg z rachunku

7.1

eWyciąg – udostępniany w formie elektronicznej – w ramach usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

7.2

w formie komunikatu SWIFT:1)

1) Opłata pobierana sumarycznie w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiąca kalendarzowego za komunikaty wysłane w poprzednim miesiącu kalendarzowym, z datą waluty przypadającą w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego.

7.2.a

MT940 za jeden komunikat (stronę wyciągu)

10 zł

7.2.b

MT941 lub MT9422)

2) Miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w miesiącu kalendarzowym, pobierana za każdy typ komunikatu (od każdego rachunku). Za każde następne rozpoczęte 1000 sztuk komunikatów (stron wyciągów) w danym miesiącu kalendarzowym dodatkowo pobierana jest opłata w wysokości 200 zł.

200 zł

7.3

w formie papierowej (za każdy wygenerowany wyciąg):

7.3.a

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom nie posiadającym usługi bankowości elektronicznej

bez opłat

7.3.b

wysyłany listem zwykłym raz w miesiącu lub rzadziej klientom posiadającym usługę bankowości elektronicznej

5 zł

7.3.c

wysyłany listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu lub po każdej zmianie salda

5 zł

7.3.d

odbierany w placówce Santander Bank Polska S.A.

15 zł

7.3.e

wysyłany listem poleconym1)

1) Opłata dotyczy kont, dla których ta forma otrzymywania wyciągów stosowana była przed 16.09.2006r. Od dnia 16.09.2006r. usługa nie jest dostępna.

15 zł

7.4

duplikat wyciągu

5 zł

7.5

załącznik (dokument oryginalny) lub wtórnik – potwierdzenie pojedynczej operacji dołączane do wyciągu (za każdą pozycję na wyciągu)

1 zł

8

Zmiana taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone1)

1) Opłata pobierana raz w miesiącu za wszystkie konta, dla których dokonano zmiany taryfy w danym miesiącu. Nie ma możliwości zmiany taryfy cenowej w jakiej konto jest prowadzone na taryfę dla konta Firmowego Online.

150 zł2)

Nie dotyczy zmian pomiędzy kontami: Kontem Firmowym Godnym Polecenia a Kontem Firmowym Godnym Polecenia Premium. Dotyczy rachunków podstawowych i dodatkowych.

Więcej w dziale: Konta firmowe: